PATAGONIA - Patagonia3: Glossed version

Get Flash to see this player.

Click the play button to hear this conversation.
Download the audio.
View the CHAT file. (To download, right-click and choose Save Link As.)

The first line below shows each utterance in the file as transcribed, containing pause and expression markers. The second line gives the manual gloss (Siarad) or a words-only version of the utterance (Patagonia, Miami), with the automatic gloss in a popup when moving your mouse over the words. The third line gives an English rendition of the utterance.

For ease of reading, language tags have been replaced with superscripts: C = @s:cym (Welsh), E = @s:eng (English), S = @s:spa (Spanish), CE = @s:cym&eng (Welsh and English), CS = @s:cym&spa (Welsh and Spanish), SE = @s:spa&eng (Spanish and English).

1CARond mae plant a [/] a (y)r rhai ifanc nawr isio popeth yn hwylus .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES plantchild.N.M.PL aand.CONJ aand.CONJ yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON ifancyoung.ADJ nawrnow.ADV isiowant.N.M.SG popetheverything.N.M.SG ynPRT hwylusconvenient.ADJ .
  but children and young people now want everything to be convenient
2PILyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  they do
3CAR+< rhy hwylus .
  rhytoo.ADJ hwylusconvenient.ADJ .
  too convenient
4PILry hwylus .
  rytoo.ADJ+SM hwylusconvenient.ADJ .
  too convenient
5PILyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  they do
6CAR+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
7PILry hwylus .
  rytoo.ADJ+SM hwylusconvenient.ADJ .
  too convenient
8PILa dy(dy) nhw (ddi)m yn wneud dim effortE <i i> [/] i mynd â pethau (y)mlaen a +...
  aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM dimnot.ADV efforteffort.N.SG ito.PREP ito.PREP ito.PREP myndgo.V.INFIN âwith.PREP pethauthings.N.M.PL ymlaenforward.ADV aand.CONJ .
  and they don't make any effort to take things forward and...
9CAR+< nadyn .
  nadynbe.V.3P.PRES.NEG .
  no, they don't
10PILwel (dy)na fo ynde .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  well, there it is
11CAR&=click wel yr oes yn newid ynde .
  welwell.IM yrthat.PRON.REL oesbe.V.3S.PRES.INDEF ynPRT newidchange.V.INFIN yndeisn't_it.IM .
  well, times are changing
12PIL+< xxx .
  .
  
13PILmae popeth yn newid .
  maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG ynPRT newidchange.V.INFIN .
  everything is changing
14CAR+< fel (y)na mae (h)i .
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  that's how it is
15CARmae pob peth yn newid .
  maebe.V.3S.PRES pobeach.PREQ peththing.N.M.SG ynPRT newidchange.V.INFIN .
  everything is changing
16PIL+< mae popeth yn newid .
  maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG ynPRT newidchange.V.INFIN .
  everything is changing
17PILia .
  iayes.ADV .
  yes
18CAR+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
19PILond gobeithio fydden ni ddim yn colli ein iaith ynde .
  ondbut.CONJ gobeithiohope.V.INFIN fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT collilose.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P iaithlanguage.N.F.SG yndeisn't_it.IM .
  but let us hope that we don't lose our language
20CARia .
  iayes.ADV .
  yes
21PILxxx .
  .
  
22CARwel wyt ti (we)di wneud tartsE neu jam y dyddiau yma ?
  welwell.IM wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM tartstart.N.PL neuor.CONJ jamjam.N.M.SG ythe.DET.DEF dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV ?
  well, have you made tarts or jam recently?
23PILna +/.
  nano.ADV .
  no
24CAR+< teisennod bach Cymreig dw i (we)di wneud .
  teisennodcake.N.F.PL bachsmall.ADJ CymreigWelsh.ADJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  I've made little Welsh cakes
25PILahCS wel &=laugh +...
  ahah.IM welwell.IM .
  
26CARar_gyfer y [//] (.) yr eisteddfod os (y)dy rywun yn dod i_fewn â rywbeth .
  ar_gyferfor.PREP ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT dodcome.V.INFIN i_fewnin.PREP âwith.PREP rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  for the Eisteddfod if somebody comes in with something
27PIL+< ia (.) yr [/] yr eisteddfod os xxx +...
  iayes.ADV yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG osif.CONJ .
  yeah, the Eisteddfod if [...] ...
28PIL+< <i_fewn i de> [/] i_fewn i de [?] .
  i_fewnin.PREP ito.PREP debe.IM+SM i_fewnin.PREP ito.PREP debe.IM+SM .
  in for tea, in for tea.
29CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
30PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
31PILwel ti (y)n gwybod uh dan ni (ddi)m wedi cael lot o jam (e)leni achos um (.) mi r(oedd) +/.
  welwell.IM tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN uher.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP jamjam.N.M.SG elenithis year.ADV achosbecause.CONJ umum.IM miPRT.AFF roeddbe.V.3S.IMPERF .
  well you know, we haven't had much jam lately because, um...
32CAR++ dim ffrwythau .
  dimnot.ADV ffrwythaufruits.N.M.PL .
  no fruit.
33PILddim ffrwythau .
  ddimnot.ADV+SM ffrwythaufruits.N.M.PL .
  no fruit.
34PILoedden nhw (we)di rhewi i_gyd ynde .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP rhewifreeze.V.INFIN i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  they were all frozen, weren't they?
35CAR+< rhewi .
  rhewifreeze.V.INFIN .
  frozen.
36CARond mae (y)n beryg fydd hi (y)n rhewi (y)r dyddiau yma hefyd .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT berygdanger.N.M.SG+SM fyddbe.V.3S.FUT+SM hishe.PRON.F.3S ynPRT rhewifreeze.V.INFIN yrthe.DET.DEF dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV hefydalso.ADV .
  but there's a chance they'll freeze this season too.
37PILohCS siŵr o fod siŵr o fod .
  ohoh.IM siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  oh definitely, definitely.
38PILond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
39PILuh (.) dan ni &d methu bod heb jam a teisen beth_bynnag .
  uher.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P methufail.V.INFIN bodbe.V.INFIN hebwithout.PREP jamjam.N.M.SG aand.CONJ teisencake.N.F.SG beth_bynnaganyway.ADV .
  er we can't go without jam and cake anyway.
40CAR+< &=laugh .
  .
  
41PILyr te (y)n [/] (.) yn bwysig iawn i ni fel Cymry .
  yrthe.DET.DEF tetea.N.M.SG ynPRT ynPRT bwysigimportant.ADJ+SM iawnvery.ADV ito.PREP niwe.PRON.1P fellike.CONJ CymryWelsh_people.N.M.PL .
  tea (as in afternoon tea) is important to us as Welsh people.
42CAR+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
43PILyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it is.
44CARyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it is.
45PILbuenoS &dǝ &dɜ dyma +/.
  buenowell.E dymathis_is.ADV .
  this...
46CARond gas i gyda Robert_Owen_JonesCS +...
  ondbut.CONJ gasgas.N.M.SG ito.PREP gydawith.PREP Robert_Owen_Jonesname .
  but I had with Robert Owen Jones.
47CARoedd NestaCS wedi gyrru pac o de i fi .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Nestaname wediafter.PREP gyrrudrive.V.INFIN pacpack.N.M.SG oof.PREP debe.IM+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  Nesta had sent me a pack of tea.
48CAR&=breath oedd oglau (y)r te yn hyfryd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oglausmell.N.M.PL yrthe.DET.DEF tetea.N.M.SG ynPRT hyfryddelightful.ADJ .
  the smell of the tea was wonderful.
49PIL+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
50PILohCS siŵr .
  ohoh.IM siŵrsure.ADJ .
  
51CARmor wahanol i (y)r te dan ni yn gael .
  morso.ADV wahanoldifferent.ADJ+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF tetea.N.M.SG danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gaelget.V.INFIN+SM .
  so different to the tea we have.
52PIL+< i te (.) dan ni (y)n cael fan (h)yn ie .
  ito.PREP tetea.N.M.SG danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ieyes.ADV .
  yes that we have here yes.
53CAR&=laugh oedd oglau te yn gry(f) ar y bag .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oglausmell.N.M.PL tetea.N.M.SG ynPRT gryfstrong.ADJ+SM aron.PREP ythe.DET.DEF bagbag.N.M.SG .
  there was a strong smell of tea on the bag.
54PILyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it is, it is.
55PILahCS welaist ti ie ie .
  ahah.IM welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ieyes.ADV ieyes.ADV .
  oh did you see... yes, yes.
56CAR+< ia oedd o (y)n hyfryd .
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT hyfryddelightful.ADJ .
  yes it was wonderful.
57PILyn (h)yfryd .
  ynPRT hyfryddelightful.ADJ .
  wonderful.
58PILohCS yndy mae [/] mae te yn neis .
  ohoh.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES tetea.N.M.SG ynPRT neisnice.ADJ .
  oh it is, tea is nice.
59CAR+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
60PIL&pǝ paned o de .
  panedcupful.N.M.SG oof.PREP debe.IM+SM .
  a cup of tea.
61PILdoes dim_byd yn well na hynny (.) &=laugh .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dim_bydnothing.ADV ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM nathan.CONJ hynnythat.PRON.DEM.SP .
  nothing's better than that.
62CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
63PILohCS (dy)na fo .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  oh there we go.
64PILbe wnawn ni ynde ?
  bewhat.INT wnawndo.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM ?
  what can you do eh?
65PILfelly mae (y)r byd yn mynd ymlaen a +//.
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV aand.CONJ .
  then the world continues turning and...
66PILwel ohCS (dy)na fo .
  welwell.IM ohoh.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well there we go.
67PILgobeithio fydd y +...
  gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF .
  hopefully the...
68CARbiti <bod (y)r> [//] bod hi mor ddrud i fynd i (y)r hen wlad nawr ynde .
  bitipity.N.M.SG+SM bodbe.V.INFIN yrthe.DET.DEF bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S morso.ADV ddrudexpensive.ADJ+SM ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM nawrnow.ADV yndeisn't_it.IM .
  it's a pity that it's so expensive to go to the old land (Wales).
69PILohCS <mae o (y)n xxx> [///] wel uh ein pres ni sy (dd)im gwerth hefyd ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT welwell.IM uher.IM einour.ADJ.POSS.1P presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P sybe.V.3S.PRES.REL ddimnot.ADV+SM gwerthvalue.N.M.SG.[or].sell.V.3S.PRES hefydalso.ADV yndeisn't_it.IM .
  oh it's er our money, it's worthless too, isn't it?
70CAR+< ohCS .
  ohoh.IM .
  
71CARia man (y)na mae (h)i .
  iayes.ADV manplace.N.MF.SG ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  yeah that's the thing.
72PILfan (y)na mae hi .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  that's the thing.
73PILa wedyn <mae hi> [/] <mae hi> [//] mae pethau (we)di codi .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP codilift.V.INFIN .
  but then things have become more expensive.
74PIL<mae (y)r> [/] mae (y)r uh ticed ar yr [/] (.) yr +...
  maebe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM ticedticket.N.F.SG aron.PREP yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF .
  the aeroplane ticket...
75CARyndy a (y)r llety yn (y)r (h)en wlad wedi codi mae (y)n debyg hefyd .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH aand.CONJ yrthe.DET.DEF lletylodging.N.M.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM wediafter.PREP codilift.V.INFIN maebe.V.3S.PRES ynPRT debygsimilar.ADJ+SM hefydalso.ADV .
  yes it has and accommodation has become more expensive in the old land too apparently.
76PIL+< wedi codi .
  wediafter.PREP codilift.V.INFIN .
  become more expensive.
77PILmae [//] ie mae raid i nhw +/.
  maebe.V.3S.PRES ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP nhwthey.PRON.3P .
  yes they have to...
78CARar_gyfer pres ni mae e (y)n ofnadwy .
  ar_gyferfor.PREP presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S ynPRT ofnadwyterrible.ADJ .
  it's awful for our money.
79PIL+< ia ar_gyfer pres ni .
  iayes.ADV ar_gyferfor.PREP presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P .
  yeah, for our money.
80PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
81CAR+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
82PIL&dɛ uh mae pres ni +...
  uher.IM maebe.V.3S.PRES presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P .
  er our money...
83PILuh oedd o (y)n iawn yn yr uh nawdegfed xxx .
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM nawdegfedninetieth.ORD .
  er it was ok in the nineties.
84CAR+< oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  it was.
85PILond o [//] (dy)dy o ddim nawr .
  ondbut.CONJ oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM nawrnow.ADV .
  but it isn't now.
86PILynde (.) dan ni fyny ac i_lawr .
  yndeisn't_it.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P fynyup.ADV acand.CONJ i_lawrdown.ADV .
  we're up and down.
87CAR+< na .
  nano.ADV .
  no.
88CAR+< mae o (y)n dda i (y)r bobl sy (y)n dod drosodd .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT ddagood.ADJ+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN drosoddover.ADV+SM .
  it's good for the people who come over.
89PILahCS yndy .
  ahah.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  ah yes it is.
90PILmae [/] mae o (y)n iawn iddyn nhw .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  it's ok for them.
91CAR+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it is.
92CARmae (y)n bargen <iddyn nhw> [=! laugh] .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT bargenbargain.N.F.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  it's a bargain for them.
93PILmae (y)n bargen iddyn nhw yndy .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT bargenbargain.N.F.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it's a bargain for them, yes.
94CAR+< ia &=laugh .
  iayes.ADV .
  yes.
95PILond xxx [?] .
  ondbut.CONJ .
  but...
96PIL[- spa] qué lástima xxx .
  quéwhat.INT lástimapity.N.F.SG .
  what a pity [...] .
97PIL[- spa] este xxx +...
  estethis.PRON.DEM.M.SG .
  this [...] .
98PILia felly mae (h)i .
  iayes.ADV fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  yes that's how it is.
99PILond dyna fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it.
100PILmae (y)na lot o bobl yn siarad Cymraeg eto er mae (y)r cymdeithas yn mynd lawr a lawr tra mae (y)r hen bobl yn mynd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG etoagain.ADV erer.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cymdeithassociety.N.F.SG ynPRT myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV aand.CONJ lawrdown.ADV trawhile.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT myndgo.V.INFIN .
  there are still many people who speak Welsh but society is going downhill as old people leave it.
101CARwel mae (ei)n tro ni yn +//.
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES einour.ADJ.POSS.1P troturn.N.M.SG niwe.PRON.1P ynPRT .
  well our turn is...
102PIL+< mm +...
  mmmm.IM .
  
103CARwel dan ni (y)n clywed marwolaeth fan yma fan [//] marwolaeth draw .
  welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT clywedhear.V.INFIN marwolaethdeath.N.F.SG fanplace.N.MF.SG+SM ymahere.ADV fanplace.N.MF.SG+SM marwolaethdeath.N.F.SG drawyonder.ADV .
  well we hear of deaths all over the place.
104CARmae (y)r cylch yn mynd yn llai (.) o lawer .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cylchcircle.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT llaismaller.ADJ.COMP oof.PREP lawermany.QUAN+SM .
  the group's getting much smaller.
105PIL+< mae (y)r cylch +...
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cylchcircle.N.M.SG .
  the group is...
106PILmm +...
  mmmm.IM .
  
107CARbydd y Cymry yn dod rywbryd a fydden nhw yn deud +"/.
  byddbe.V.3S.FUT ythe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL ynPRT dodcome.V.INFIN rywbrydat_some_stage.ADV+SM aand.CONJ fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN .
  the Welsh will come at some point and they'll say
108CAR+" mi fu Cymry yn fan (h)yn (.) rywdro .
  miPRT.AFF fube.V.3S.PAST+SM CymryWelsh_people.N.M.PL ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP rywdrosome_time.ADV+SM .
  Wales was here once.
109PILmi fu +...
  miPRT.AFF fube.V.3S.PAST+SM .
  they will.
110PILohCS xxx fel mae e yn [/] yn bob uh mm uh +...
  ohoh.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S ynPRT ynin.PREP bobeach.PREQ+SM uher.IM mmmm.IM uher.IM .
  oh that's how it is in every...
111CARie mae (y)r cylch yn mynd yn llai .
  ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cylchcircle.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT llaismaller.ADJ.COMP .
  yes the group's getting smaller.
112PILwel yndy .
  welwell.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  well yes it is.
113CARyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it is.
114PILa dan [/] dan ni mewn wlad estron rŵan de .
  aand.CONJ danunder.PREP.[or].until.PREP+SM.[or].be.V.1P.PRES danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P mewnin.PREP wladcountry.N.F.SG+SM estronforeigner.N.M.SG rŵannow.ADV debe.IM+SM .
  and we're in a foreign country now, aren't we?
115PILa wedyn (dy)na fo .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
116CAR+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
117PILmae hwnna (y)n (.) wahanol .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM .
  that's different.
118CAR+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
119CAR+< ond mae hôl y Cymry yma .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES hôltrack.N.M.SG+H ythe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL ymahere.ADV .
  but the Welsh have left their mark.
120CARy camlesi (.) a (y)r uh capeli .
  ythe.DET.DEF camlesicanal.N.F.PL aand.CONJ yrthe.DET.DEF uher.IM capelichapels.N.M.PL .
  the canals, the chapels.
121PIL+< ohCS oes oes mae hôl .
  ohoh.IM oesbe.V.3S.PRES.INDEF oesbe.V.3S.PRES.INDEF maebe.V.3S.PRES hôltrack.N.M.SG+H .
  oh yes, yes there's a mark.
122PILa maen nhw &b [//] <maen nhw yn parchu> [/] maen nhw yn parchu lot o (y)r Cymry hefyd uh .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT parchurespect.V.INFIN maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT parchurespect.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP yrthe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL hefydalso.ADV uher.IM .
  and they respect a lot of the Welsh as well.
123CAR+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes they do.
124PILy &bə bobl sy â addysg .
  ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL âwith.PREP addysgeducation.N.F.SG .
  educated people.
125CAR+< wel mae (y)r brif governorE .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF brifprincipal.PREQ+SM governorgovernor.N.SG .
  well the main governor...
126PIL+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
127CARmae o (y)n parchu uh pob gwaith mae (y)r Cymru wedi wneud (y)ma .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT parchurespect.V.INFIN uher.IM pobeach.PREQ gwaithwork.N.M.SG maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF CymruWales.N.F.SG.PLACE wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ymahere.ADV .
  he respects all the work that Welsh people have done here.
128PIL+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes he does.
129PIL+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes he does.
130CARwel mae (y)r camlesi .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF camlesicanal.N.F.PL .
  well the canals...
131CARmae o (y)n waith eithriadol .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT waithwork.N.M.SG+SM eithriadolexceptional.ADJ .
  it's spectacular work.
132PILyndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it is, it is, it is.
133CARa (y)r capeli .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF capelichapels.N.M.PL .
  and the churches.
134PILa (y)r capeli .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF capelichapels.N.M.PL .
  and the churches.
135CARohCS yndyn .
  ohoh.IM yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  oh they are.
136CARwel dan +//.
  welwell.IM danuntil.PREP+SM.[or].under.PREP.[or].be.V.1P.PRES .
  well we...
137CARond mae wedi bod yng Nghymru yn_dydy ?
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP bodbe.V.INFIN yngmy.ADJ.POSS.1S NghymruWales.N.F.SG.PLACE+NM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  but he's been to Wales, hasn't he?
138PILyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes he has, he has.
139CAR+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes he has.
140CARy prif dyn <y yr> [//] y sir hyn xxx .
  ythe.DET.DEF prifprincipal.PREQ dynman.N.M.SG ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF sircounty.N.F.SG hynthis.ADJ.DEM.SP .
  the main man, the older sir.
141PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
142CARwyt ti (y)n deud sir ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT deudsay.V.INFIN sircounty.N.F.SG ?
  do you say sir?
143PIL+< y governorE .
  ythe.DET.DEF governorgovernor.N.SG .
  the governor.
144CARy [/] y governorE .
  ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF governorgovernor.N.SG .
  the governor.
145PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
146CAR+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
147CARmae o (we)di bod y +...
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF .
  he's been the...
148PILyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes he has.
149CARond mae o wedi cael ei fagu (he)fyd [?] yn TrelewCS .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S fagurear.V.INFIN+SM hefydalso.ADV ynin.PREP Trelewname .
  but he was also brought up in Trelew.
150PILyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes he was.
151CAR+< a wedyn uh lle uh oedd gymaint o Gymru hefyd ynde a wedyn .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM llewhere.INT uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF gymaintso much.ADJ+SM oof.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM hefydalso.ADV yndeisn't_it.IM aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  and then... where there were many Welsh people, yeah?
152PIL+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
153CARmae o (y)n barchus iawn .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  and he's also very polite .
154PIL+< gobeithio fydd o (y)n presidentE ryw ddiwrnod .
  gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT presidentpresident.N.SG rywsome.PREQ+SM ddiwrnodday.N.M.SG+SM .
  hopefully he'll be president one day.
155CAR+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
156CARna dw i (ddi)m yn credu .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  no i don't think so.
157CARond (dy)na fo ynde .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  but there we go eh.
158PILwel +...
  welwell.IM .
  
159PIL(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go.
160CAR+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes.
161PILgobeithio ynde .
  gobeithiohope.V.INFIN yndeisn't_it.IM .
  hopefully eh.
162CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
163CARie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  
164PIL+< achos .
  achosbecause.CONJ .
  because.
165CARi roi <mwy o blwc> [/] mwy o [/] (.) o blwc i +/.
  ito.PREP roigive.V.INFIN+SM mwymore.ADJ.COMP oof.PREP blwcpluck.N.M.SG+SM mwymore.ADJ.COMP oof.PREP oof.PREP blwcpluck.N.M.SG+SM ito.PREP .
  to give more vigour, more vigour.
166PILmwy o arian i fan (y)ma .
  mwymore.ADJ.COMP oof.PREP arianmoney.N.M.SG ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM ymahere.ADV .
  more money for here.
167CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
168PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
169CARond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
170PILmae criw EdrydCS wedi cyrraedd heddiw yndy ?
  maebe.V.3S.PRES criwcrew.N.M.SG Edrydname wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN heddiwtoday.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  Edryd's crew have arrived today, haven't they?
171CARa m(ae) [/] a maen nhw (we)di &k +/.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP .
  and they've, they've...
172PIL+< neu ddoe .
  neuor.CONJ ddoeyesterday.ADV .
  or yesterday.
173PILdw i (ddi)m yn siŵr .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ .
  I'm not sure.
174CARa oedd [/] <oedden nhw (y)n> [//] lle oedden nhw ?
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynin.PREP llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ?
  and they were... where were they?
175CARyn EsquelCS ?
  ynin.PREP Esquelname ?
  in Esquel?
176PILyn EsquelCS .
  ynin.PREP Esquelname .
  in Esquel.
177PILcyrraedd BarilocheCS dod i EsquelCS ac i_lawr yma .
  cyrraeddarrive.V.2S.IMPER Barilochename dodcome.V.INFIN ito.PREP Esquelname acand.CONJ i_lawrdown.ADV ymahere.ADV .
  arrive at Bariloche, go to Esquel then down here.
178CARac i_lawr o (y)ma ?
  acand.CONJ i_lawrdown.ADV oof.PREP ymahere.ADV ?
  and down here?
179PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
180CARahCS (dy)na fo .
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  ah there we go.
181CARia achos (dy)na fo .
  iayes.ADV achosbecause.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes because, there we go.
182CARfory fydd yr um (.) y [//] yr Urdd yn yr +//.
  forytomorrow.ADV fyddbe.V.3S.FUT+SM yrthe.DET.DEF umum.IM ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF UrddUrdd.N.F.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF .
  tomorrow the, um, Urdd in the...
183CARdim yr Urdd um (.) uh (.) &ǀ +...
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG yrthe.DET.DEF UrddUrdd.N.F.SG umum.IM uher.IM .
  not the Urdd, um...
184CARia (.) uh wel (dy)na fo ynde .
  iayes.ADV uher.IM welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  yes well there we go eh.
185CAR<mae mae> [/] mae rywbeth yn dod drostyn ni .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES rywbethsomething.N.M.SG+SM ynPRT dodcome.V.INFIN drostynover_them.PREP+PRON.3P+SM niwe.PRON.1P .
  something's happened to us.
186PIL&=laugh ia dw i (we)di anghofio (y)r gair .
  iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP anghofioforget.V.INFIN yrthe.DET.DEF gairword.N.M.SG .
  yes I've forgotten the word.
187CAR+< dan ni methu [/] methu cofio (y)r gair nawr .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P methufail.V.INFIN methufail.V.INFIN cofioremember.V.INFIN yrthe.DET.DEF gairword.N.M.SG nawrnow.ADV .
  we can't remember the word now.
188PIL+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
189PILprin methu ffeindio (y)r +//.
  prinscarce.ADJ methufail.V.INFIN ffeindiofind.V.INFIN yrthe.DET.DEF .
  barely able to find the...
190CAR+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes.
191PILy gorsedd .
  ythe.DET.DEF gorseddGorsedd.N.F.SG .
  the throne.
192CARy gorsedd y +...
  ythe.DET.DEF gorseddGorsedd.N.F.SG ythe.DET.DEF .
  the throne the...
193PILyr orsedd .
  yrthe.DET.DEF orseddGorsedd.N.F.SG+SM .
  the throne.
194CARa wedyn fydd pawb yna fory .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV fyddbe.V.3S.FUT+SM pawbeveryone.PRON ynathere.ADV forytomorrow.ADV .
  and everyone will be there tomorrow too.
195PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
196CARyn y gorsedd .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF gorseddGorsedd.N.F.SG .
  in the throne.
197PIL+< bydd .
  byddbe.V.3S.FUT .
  they will be.
198CARa wedyn mae (y)na te yn capel BethelCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV tetea.N.M.SG ynPRT capelchapel.N.M.SG Bethelname .
  and then there'll be tea in Bethel Chapel.
199CARar_ôl y gorsedd .
  ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF gorseddGorsedd.N.F.SG .
  after the throne.
200PIL+< oes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes.
201PILoes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes.
202CARar_ôl y gorsedd .
  ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF gorseddGorsedd.N.F.SG .
  after the throne.
203CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
204PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
205CARte yn capel BethelCS .
  tetea.N.M.SG ynPRT capelchapel.N.M.SG Bethelname .
  tea in Bethel Chapel.
206CARgobeithio fydd ddim gwynt (..) achos (.) mae hwnna <dod â llwch> [//] codi llwch a wedyn fydd o +/.
  gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ddimnot.ADV+SM gwyntwind.N.M.SG achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG dodcome.V.INFIN âwith.PREP llwchdust.N.M.SG codilift.V.INFIN llwchdust.N.M.SG aand.CONJ wedynafterwards.ADV fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S .
  I hope there won't be any wind because that brings up the dust and then it'll be...
207PILia (dy)dyn nhw ddim wedi (.) gorffen eto taclu(so) [?] lle (y)r orsedd .
  iayes.ADV dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN etoagain.ADV taclusotidy.V.INFIN lleplace.N.M.SG yrthe.DET.DEF orseddGorsedd.N.F.SG+SM .
  yes they haven't finished cleaning the place with the throne yet.
208CAR+< ahCS .
  ahah.IM .
  
209CARahCS na +...
  ahah.IM nano.ADV .
  ah no.
210PILmae (y)n llawn llwch yn man (y)na yn_dydy .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT llawnfull.ADJ llwchdust.N.M.SG ynPRT manplace.N.MF.SG ynathere.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  it's covered in dust there, isn't it?
211CARwel (.) dyna be (y)dy +/.
  welwell.IM dynathat_is.ADV bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES .
  well, that's what...
212PILohCS (dy)na fo .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  oh there we go.
213CARia (dy)na fo .
  iayes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes there we go.
214CARdan ni yn PatagoniaCS (..) xxx ydan ni &ə wedi hen arfer â (y)r gwynt a (y)r llwch hyn .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynin.PREP Patagonianame ydanbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP henold.ADJ arferuse.V.INFIN âwith.PREP yrthe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF llwchdust.N.M.SG hynthis.ADJ.DEM.SP .
  we're in Patagonia, we're more than used to this old wind and dust.
215PIL+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
216PIL+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
217PIL+< &=laugh .
  .
  
218CARond dan ni ddim yn ei licio fo .
  ondbut.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT eihis.ADJ.POSS.M.3S liciolike.V.INFIN fohe.PRON.M.3S .
  but we don't like it.
219PIL&=laugh .
  .
  
220PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
221CARohCS ia .
  ohoh.IM iayes.ADV .
  oh yes.
222CARond mae (y)n ddiflas pan fydd hi (y)n <glaw> [//] glawio glawio glawio (h)efyd yn_dydy .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT ddiflasannoying.ADJ+SM panwhen.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM hishe.PRON.F.3S ynPRT glawrain.N.M.SG glawiorain.V.INFIN glawiorain.V.INFIN glawiorain.V.INFIN hefydalso.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  but it's awful when it rains as well, isn't it?
223PILdydy mae yn mynd yn fyglyd yn_dydy .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT fyglydclammy.ADJ+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  isn't it, it gets clammy, doesn't it?
224CAR+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it does.
225CARond (dy)na fo ie .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S ieyes.ADV .
  but there we go eh.
226PILia (.) man (y)na mae (h)i .
  iayes.ADV manplace.N.MF.SG ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  yeah that's it.
227CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
228PILxxx &n mae merch ti yn uh yn CamwyCS heddiw siŵr yndy ?
  maebe.V.3S.PRES merchgirl.N.F.SG tiyou.PRON.2S ynPRT uher.IM ynin.PREP Camwyname heddiwtoday.ADV siŵrsure.ADJ yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  your daughter's in Camwy today surely, isn't she?
229CARyndy mae [/] mae (y)r ferch yn um roi uh +/.
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ferchgirl.N.F.SG+SM ynPRT umum.IM roigive.V.INFIN+SM uher.IM .
  yes the daughter's giving a, er...
230PIL++ classE ?
  classclass.N.SG ?
  
231CARyn [/] yn uh CamwyCS yndy yndy .
  ynPRT ynPRT uher.IM Camwyname yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  in, er, Camwy, yes she is, yes.
232PILie .
  ieyes.ADV .
  yes.
233CARMaredCS (y)dy ei enw (h)i .
  Maredname ydybe.V.3S.PRES eiher.ADJ.POSS.F.3S enwname.N.M.SG hishe.PRON.F.3S .
  her name's Mared.
234PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
235CARyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
236PILa mae wyrion ti yno hefyd yn_dydy ?
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES wyriongrandson.N.M.PL tiyou.PRON.2S ynothere.ADV hefydalso.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  and your grandchildren are there too, aren't they?
237CARmae o &wiu +...
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  he is...
238PIL+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
239CARyndy mae [/] mae un o nhw un o nhw un o nhw .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES unone.NUM oof.PREP nhwthey.PRON.3P unone.NUM oof.PREP nhwthey.PRON.3P unone.NUM oof.PREP nhwthey.PRON.3P .
  yes, one of them is.
240PILahCS un ohonyn nhw ie .
  ahah.IM unone.NUM ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ieyes.ADV .
  one of them, yes.
241CARmae o (y)n un_deg tri .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT un_degten.NUM trithree.NUM.M .
  he's thirteen.
242CARmae o (y)n mynd efo ei fam &=laugh bob bore yn y car .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN efowith.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S fammother.N.F.SG+SM bobeach.PREQ+SM boremorning.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF carcar.N.M.SG .
  he goes with his mother in the car every morning.
243PILahCS wrth_gwrs .
  ahah.IM wrth_gwrsof_course.ADV .
  of course.
244CARac um (.) mae (y)r llall yn mynd i (y)r ysgol dyddiol .
  acand.CONJ umum.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF llallother.PRON ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG dyddioldaily.ADJ .
  and, um, the other goes to day school.
245CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
246CAR<mae hi> [///] dim_ond deg oed ydy hi .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S dim_ondonly.ADV degten.NUM oedage.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  she's only ten years old.
247CARia xxx .
  iayes.ADV .
  yes.
248CARa wedyn mae (y)r bachgen sy (y)n byw yn ComodoroCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bachgenboy.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Comodoroname .
  and then the boy that lives in Comodoro.
249CARmae o uh â pedwar o blant .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S uher.IM âwith.PREP pedwarfour.NUM.M oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM .
  he has four children.
250CARa mae ddau [//] yr ddwy hogan henaf .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ddautwo.NUM.M+SM yrthe.DET.DEF ddwytwo.NUM.F+SM hogangirl.N.F.SG henafold.ADJ.SUP .
  and the two oldest girls...
251CARefeilliaid ydyn nhw (.) a maen nhw (y)n stydio (y)n [/] yn Buenos_AiresCS .
  efeilliaidtwin.N.M.PL+SM ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT stydiostudy.V.INFIN ynPRT ynin.PREP Buenos_Airesname .
  they're twins and they're studying in Buenos Aires.
252PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
253CAR(we)dyn y ddwy .
  wedynafterwards.ADV ythe.DET.DEF ddwytwo.NUM.F+SM .
  then the two...
254CARmaen nhw (y)n byw yn Buenos_AiresCS .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Buenos_Airesname .
  they're in Buenos Aires.
255CARac yn stydio medicineE .
  acand.CONJ ynPRT stydiostudy.V.INFIN medicinemedicine.N.SG .
  studying medicine.
256CARa wedyn mae (y)r ddau arall adref efo eu tad a eu mam .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ddautwo.NUM.M+SM arallother.ADJ adrefhomewards.ADV efowith.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P tadfather.N.M.SG aand.CONJ eutheir.ADJ.POSS.3P mammother.N.F.SG .
  and then the other two are at home with their mother and father.
257PILwel does gen i ddim_ond un chwaer .
  welwell.IM doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG genwith.PREP iI.PRON.1S ddim_ondonly.ADV+SM unone.NUM chwaersister.N.F.SG .
  well I only have one sister.
258PILa mae hi (y)n CórdobaCS .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynin.PREP Córdobaname .
  she's in Córdoba.
259CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
260CARmae Sioned_JonesCS wedi bod yn CórdobaCS .
  maebe.V.3S.PRES Sioned_Jonesname wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP Córdobaname .
  Sioned Jones has been in Córdoba.
261PIL+< ahCS neis iawn .
  ahah.IM neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  ah very nice.
262CARoedd hi (y)n licio CórdobaCS <meddai hi> [?] .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT liciolike.V.INFIN Córdobaname meddaisay.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  she said she liked Córdoba.
263PILohCS (h)ogan neis &=stammer .
  ohoh.IM hogangirl.N.F.SG neisnice.ADJ .
  oh, nice girl.
264CARgobeithio daw hi hedfan drosodd .
  gobeithiohope.V.INFIN dawcome.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S hedfanfly.V.INFIN drosoddover.ADV+SM .
  I hope she'll fly over here.
265PIL+< ohCS ia gobeith(io) [//] gobeithio .
  ohoh.IM iayes.ADV gobeithiohope.V.INFIN gobeithiohope.V.INFIN .
  oh hopefully, hopefully.
266CAR+< &=laugh ia .
  iayes.ADV .
  yes.
267PILmae (y)r uh SionedCS uh (.) yn ffrind uh +...
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM Sionedname uher.IM ynPRT ffrindfriend.N.M.SG uher.IM .
  Sioned is a...
268CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
269PIL+, neis iawn (.) i cael ei chwmni ddi .
  neisnice.ADJ iawnvery.ADV ito.PREP caelget.V.INFIN eiher.ADJ.POSS.F.3S chwmnicompany.N.M.SG+AM ddishe.PRON.F.3S .
  nice friend to have her company.
270CARmm .
  mmmm.IM .
  yes she is, she is.
271PILyndy cael ei chwmni ddi .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH caelget.V.INFIN eiher.ADJ.POSS.F.3S chwmnicompany.N.M.SG+AM ddishe.PRON.F.3S .
  yes, to have her company.
272CAR&=gurgle .
  .
  
273PIL&ab uh +/.
  uher.IM .
  and er...
274CARpryd dan ni (y)n gorffen ?
  prydwhen.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gorffencomplete.V.INFIN ?
  when do we finish?
275PILac uh wel (dy)na fo ynde .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  and, er, well there we go eh.
276PILfelly mae (y)r byd (y)ma yn mynd .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ymahere.ADV ynPRT myndgo.V.INFIN .
  that's the way of the world.
277PILac uh &n trio ein gorau i wneud bob peth dros bobl .
  acand.CONJ uher.IM triotry.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM bobeach.PREQ+SM peththing.N.M.SG drosover.PREP+SM boblpeople.N.F.SG+SM .
  and we try our best to do things for people.
278PILa (.) gobeithio fydd y bobl sy (y)n dod yma .
  aand.CONJ gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN ymahere.ADV .
  and hopefully the people who come here...
279PILfydden nhw (y)n mwynhau (.) y dyddiau yma yndyfe .
  fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT mwynhauenjoy.V.INFIN ythe.DET.DEF dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV yndyfedoesn't_it.IM .
  they'll enjoy their days here, eh?
280CARia (.) ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
281PILachos uh (.) mae [//] dan ni (y)n bell o (ei)n_gilydd .
  achosbecause.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT bellfar.ADJ+SM oof.PREP ein_gilyddeach_other.PRON.1P .
  because there's, we're far from each other.
282PILbiti (.) ofnadwy .
  bitipity.N.M.SG+SM ofnadwyterrible.ADJ .
  awful shame.
283CARyndy a mae (y)r daith yn flinedig .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF daithjourney.N.F.SG+SM ynPRT flinedigtiring.ADJ+SM .
  yes and the journey's tiring.
284CARo(eddw)n i (y)n teimlo ar tro diwetha fues i bod y daith yn blinedig .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT teimlofeel.V.INFIN aron.PREP troturn.N.M.SG diwethalast.ADJ fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF daithjourney.N.F.SG+SM ynPRT blinedigtiring.ADJ .
  I felt the last time I went that the journey was tiring.
285CARmae [/] mae o (y)n bell .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT bellfar.ADJ+SM .
  it's far.
286PIL+< &=stammer .
  .
  
287PILmae o (y)n bell &t iawn .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT bellfar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  it's very far.
288CARer bod ni (y)n mynd (y)no mewn plên .
  erer.IM bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ynothere.ADV mewnin.PREP plênaeroplane.N.M.SG .
  even though we go there in a plane.
289CARond ohCS mae (y)r daith yn bell .
  ondbut.CONJ ohoh.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF daithjourney.N.F.SG+SM ynPRT bellfar.ADJ+SM .
  but oh the journey's far.
290PILuh ia yndy yndy .
  uher.IM iayes.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it is, it is.
291CARyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it is.
292PILachos ti [//] wyt ti yn yr airportE a wedi disgwyl fan (y)na .
  achosbecause.CONJ tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynin.PREP yrthe.DET.DEF airportairport.N.SG aand.CONJ wediafter.PREP disgwylexpect.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  because you're in the airport, having waited there.
293PILa wedi [/] wedi teithio wedyn a disgwyl (.) luggageE wedyn <yn yr> [//] pan wyt ti (we)di cyrraedd .
  aand.CONJ wediafter.PREP wediafter.PREP teithiotravel.V.INFIN wedynafterwards.ADV aand.CONJ disgwylexpect.V.INFIN luggageluggage.N.SG wedynafterwards.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN .
  and then you've travelled afterwards and waited for the luggage, then in the, when you arrive...
294PILa wedyn wel mae hwn yn mynd (.) yn drwm braidd .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV welwell.IM maebe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT drwmheavy.ADJ+SM braiddrather.ADV .
  and well it gets quite heavy going.
295CARmm .
  mmmm.IM .
  yes it does.
296PIL+< mm +...
  mmmm.IM .
  
297PILydy dy ffrind EnlliCS yn dod efo ni i (y)r eisteddfod .
  ydybe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S ffrindfriend.N.M.SG Enlliname ynPRT dodcome.V.INFIN efowith.PREP niwe.PRON.1P ito.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  is your friend Enlli coming with you to the Eisteddfod?
298CARyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes she is, she is.
299PILohCS &n ydy hi ddim yn dod (.) uh +...
  ohoh.IM ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT dodcome.V.INFIN uher.IM .
  oh isn't she coming, um...
300CAR+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
301CAR(dy)dy ddim yn dod dydd Gwener .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ddimnot.ADV+SM ynPRT dodcome.V.INFIN dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG .
  isn't she coming on Friday?
302PILdydd Gwener .
  dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG .
  Friday.
303CAR+< dydd Gwener .
  dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG .
  Friday.
304PILmae (y)n dod dydd Sadwrn .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT dodcome.V.INFIN dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG .
  she's coming on Saturday.
305CARyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes she is, she is.
306PILtua canol dydd .
  tuatowards.PREP canolmiddle.N.M.SG dyddday.N.M.SG .
  around midday.
307CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
308PILwyt ti (y)n mynd i (h)ôl hi ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP hôltrack.N.M.SG+H hishe.PRON.F.3S ?
  are you going to fetch her?
309CARyndw yndw yndw .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH yndwbe.V.1S.PRES.EMPH yndwbe.V.1S.PRES.EMPH .
  yes I am, yes, yes.
310PIL(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go.
311CARum (.) &m mae [/] mae rywun yn blino yn_dydy .
  umum.IM maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT blinotire.V.INFIN yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  um, people get tired, don't they?
312CARdw i (y)n cael gwaith mynd i (y)r gymanfa ar_ôl yr eisteddfod o_hyd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT caelget.V.INFIN gwaithwork.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF gymanfaassembly.N.F.SG+SM ar_ôlafter.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG o_hydalways.ADV .
  I always find it difficult going to the Cymanfa (singing) after the Eisteddfod.
313CARmae o mor hir .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S morso.ADV hirlong.ADJ .
  it's so long.
314PIL&m &m mae (y)r steddfod braidd yn hir (.) braidd yn hir .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF steddfodeisteddfod.N.F.SG braiddrather.ADV ynPRT hirlong.ADJ braiddrather.ADV ynPRT hirlong.ADJ .
  the Eisteddfod's quite long, quite long.
315CAR+< ry hir yn_dydy .
  rytoo.ADJ+SM hirlong.ADJ yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  too long, isn't it.
316PILie mae e &m yndy a dylsen nhw dorri &m bach i_lawr .
  ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S yndybe.V.3S.PRES.EMPH aand.CONJ dylsenought_to.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P dorribreak.V.INFIN+SM bachsmall.ADJ i_lawrdown.ADV .
  yes it's, um, they should cut down on it a bit.
317CARie ia .
  ieyes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes.
318PILachos mae (y)n mynd dros uh (.) mwy na canol nos .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN drosover.PREP+SM uher.IM mwymore.ADJ.COMP na(n)or.CONJ canolmiddle.N.M.SG nosnight.N.F.SG .
  because it goes on past, er, midnight.
319PILa wedyn (.) pan fydden ni isio dod adra (..) wel (dy)na fo mae (y)n dri dau neu dri o (y)r gloch yn y bore a [/] a dy(dy) (hy)nna byth &=laugh .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV panwhen.CONJ fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P isiowant.N.M.SG dodcome.V.INFIN adrahomewards.ADV welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ynPRT drithree.NUM.M+SM dautwo.NUM.M neuor.CONJ drithree.NUM.M+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG aand.CONJ aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hynnathat.PRON.DEM.SP bythnever.ADV .
  and then, when we want to come home, well there we go, it's three... two or three o'clock in the morning and that's never...
320PILdan ni (y)n mynd yn hen nawr .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT henold.ADJ nawrnow.ADV .
  we're getting old now.
321CAR+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
322CARa (y)r cadeiriau (y)n galed .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF cadeiriauchairs.N.F.PL ynPRT galedhard.ADJ+SM .
  and the chairs are hard.
323PILia &=laugh .
  iayes.ADV .
  yes.
324CARyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes they are.
325CARdw i (y)n cael gwaith codi i fynd i (y)r gymanfa .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT caelget.V.INFIN gwaithwork.N.M.SG codilift.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF gymanfaassembly.N.F.SG+SM .
  I find it difficult to get up to go to the Cymanfa.
326PILfaint yw dy oed di ?
  faintsize.N.M.SG+SM ywbe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S oedage.N.M.SG diyou.PRON.2S+SM ?
  how old are you?
327CARwel dw i (ddi)m yn cofio .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  well, I don't remember.
328PILwyt ti +//.
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S .
  are you...
329PILohCS ti (ddi)m isio cofio &=laugh !
  ohoh.IM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG cofioremember.V.INFIN !
  oh you don't want to remember!
330PILwel &də dw i (y)n saith_deg wyth (.) erbyn hyn &=laugh .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT saith_degseventy.NUM wytheight.NUM erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP .
  well, I'm seventy eight by now.
331PIL<mae o (we)di> [///] mae (y)r blynyddoedd wedi mynd mor (h)andi .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL wediafter.PREP myndgo.V.INFIN morso.ADV handihandy.ADJ .
  it's... the years have gone by so fast.
332PILdw i ddim yn gallu sylweddoli (.) uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN sylweddolirealise.V.INFIN uher.IM .
  I can't realise, er...
333CAR+< ohCS yndy yndy .
  ohoh.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  oh they have, yes.
334CARbeth dw i (y)n falch bod fi (we)di bod chwech waith yn yr hen wlad beth_bynnag .
  bethwhat.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT falchproud.ADJ+SM bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP bodbe.V.INFIN chwechsix.NUM waithtime.N.F.SG+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM beth_bynnaganyway.ADV .
  no matter, I'm glad I've been to the old land six times anyway.
335PIL+< ia na (.) dwy waith fues i .
  iayes.ADV nano.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG dwytwo.NUM.F waithtime.N.F.SG+SM fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S .
  yeah, no, I went twice.
336CAR+< gweld y berthnasau .
  gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF berthnasaurelations.N.F.PL+SM .
  to see relatives.
337PILie .
  ieyes.ADV .
  yes.
338CARo(eddw)n i wrth fy modd yn gweld nhw .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wrthby.PREP fymy.ADJ.POSS.1S moddmeans.N.M.SG ynPRT gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  I was in my element seeing them.
339PILohCS ie ie .
  ohoh.IM ieyes.ADV ieyes.ADV .
  oh yes, yes.
340CAR+< mae HelenaCS o RhiwlasCS mae hi (y)r greadures wedi mynd (.) bellach .
  maebe.V.3S.PRES Helenaname oof.PREP Rhiwlasname maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S yrthe.DET.DEF greadurescreature.N.F.SG+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN bellachfar.ADJ.COMP+SM .
  Helena from Rhiwlas, the poor girl's passed away by now.
341CARond mae teulu AlawCS (.) yno (.) a RhianCS NiaCS (.) ohCS .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES teulufamily.N.M.SG Alawname ynothere.ADV aand.CONJ Rhianname Nianame ohoh.IM .
  but Alaw's family is there, and Rhian, Nia, oh
342CARdw i falch bod nhw yn dal efo pethau Cymraeg hefyd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S falchproud.ADJ+SM bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT dalcontinue.V.INFIN efowith.PREP pethauthings.N.M.PL CymraegWelsh.N.F.SG hefydalso.ADV .
  I'm glad they still have Welsh things too.
343PILie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
344CARmm +...
  mmmm.IM .
  
345PILohCS mae lot o (ei)n ffrindiau ni wedi mynd yn_erbyn ni ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES lotlot.QUAN oof.PREP einour.ADJ.POSS.1P ffrindiaufriends.N.M.PL niwe.PRON.1P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN yn_erbynagainst.PREP niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM .
  oh, a lot of our friends have gone against us.
346CARa wedyn AlunCS HuwsCS yn AberaeronCS (.) mm +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV Alunname Huwsname ynin.PREP Aberaeronname mmmm.IM .
  yes they have, Alun Huws in Aberaeron...
347PIL+< mm +...
  mmmm.IM .
  
348CARdw i (y)n cofio CatherineCS (.) uh AlunCS (.) AlanCS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN Catherinename uher.IM Alunname Alanname .
  I remember Catherine, Alun, Alan...
349PILie .
  ieyes.ADV .
  yeah.
350CAR&=laugh do (.) falch o (e)u gweld nhw pan fues i drosodd .
  doyes.ADV.PAST falchproud.ADJ+SM oof.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P panwhen.CONJ fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S drosoddover.ADV+SM .
  yes I was glad to see them when I went over.
351CARbiti na bod nhw ddim yn dod drosodd .
  bitipity.N.M.SG+SM naPRT.NEG bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT dodcome.V.INFIN drosoddover.ADV+SM .
  it's a pity they don't come over here.
352PIL+< ie .
  ieyes.ADV .
  yeah.
353CAR(by)swn i (y)n falch (ty)sa nhw (y)n dod .
  byswnfinger.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT falchproud.ADJ+SM tysabe.V.3S.PLUPERF.HYP nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN .
  I'd be glad to see them come.
354CARmaen nhw (y)n digon ifanc eto i ddod .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT digonenough.QUAN ifancyoung.ADJ etoagain.ADV ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM .
  they're still young enough to come.
355PILwel yndyn yndyn dylsen nhw ddod .
  welwell.IM yndynbe.V.3P.PRES.EMPH yndynbe.V.3P.PRES.EMPH dylsenought_to.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P ddodcome.V.INFIN+SM .
  well, yes they are, they should come.
356CARia (..) ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yeah, yeah.
357PILond uh uh (e)fallai bod dim plwc &=laugh ie ie .
  ondbut.CONJ uher.IM uher.IM efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN dimnot.ADV plwcpluck.N.M.SG ieyes.ADV ieyes.ADV .
  but, er... maybe they don't have enough get-up-and-go... yes, yes.
358CARwel maen nhw (y)n gweithio wrth_gwrs .
  welwell.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gweithiowork.V.INFIN wrth_gwrsof_course.ADV .
  well, they work of course.
359CARa mae rhywun yn cymeryd at y gwaith gormod .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES rhywunsomeone.N.M.SG ynPRT cymerydtake.V.INFIN atto.PREP ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG gormodtoo_much.QUANT .
  and people become too attached to their work.
360CARdw i (y)n credu ddylai rhywun stopio a +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN ddylaiought_to.V.3S.IMPERF+SM rhywunsomeone.N.M.SG stopiostop.V.INFIN aand.CONJ .
  I think people should stop and...
361PIL+< ia (..) ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yeah... yeah, yeah.
362PILo(eddw)n i (we)di meddwl mynd eleni (h)efyd achos <oedd um (..) <rhag ofn> [=! whispers]> [//] oedd Dylan_DaviesCS xxx yn &m (.) isio fi uh +...
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN elenithis year.ADV hefydalso.ADV achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF umum.IM rhagfrom.PREP ofnfear.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF Dylan_Daviesname ynPRT isiowant.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM .
  I thought of going this year as well because... Dylan Davies wanted me to, er...
363CAR+< fynd drosodd .
  fyndgo.V.INFIN+SM drosoddover.ADV+SM .
  go over.
364PILa (y)r wraig wedi gwahodd fi a xxx (.) nhw wedi penderfynu bod fi fod i fynd .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM wediafter.PREP gwahoddinvite.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP penderfynudecide.V.INFIN bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  and the wife invited me and I'd decided that I was supposed to go.
365PILond uh wel fel mae (h)i oedd y (.) &ǀ pasbort ddim yn barod a pethau felly ac +...
  ondbut.CONJ uher.IM welwell.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF pasbortpassport.N.M.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT barodready.ADJ+SM aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV acand.CONJ .
  but as it goes, the passport wasn't ready and things, and...
366PIL+, oedd uh <rhai merched> [/] uh merched uh (.) fan hyn o (y)r GaimanCS wedi hel at ei_gilydd i [//] (.) fel côr a meddwl mynd draw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM rhaisome.PREQ merchedgirl.N.F.PL uher.IM merchedgirl.N.F.PL uher.IM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname wediafter.PREP helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP fellike.CONJ côrchoir.N.M.SG aand.CONJ meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN drawyonder.ADV .
  some of the girls from here in the Gaiman had come together to form a choir and were thinking of going over.
367PILa wedyn aeth hwnnw chwaith a wedyn oedd popeth mynd +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV aethgo.V.3S.PAST hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG chwaithneither.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF popetheverything.N.M.SG myndgo.V.INFIN .
  and then that didn't go ahead either and everything was going...
368PIL<a mi oedd o> [//] <mi ddeu(d)odd> [//] oedd [//] mi ddwedodd e wrth +"/.
  aand.CONJ miPRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S miPRT.AFF ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM oeddbe.V.3S.IMPERF miPRT.AFF ddwedoddsay.V.3S.PAST+SM ehe.PRON.M.3S wrthby.PREP .
  and he said to...
369PIL+" wel byddet ti yn teimlo hwn (.) yn fawr iawn wedyn +".
  welwell.IM byddetbe.V.2S.COND tiyou.PRON.2S ynPRT teimlofeel.V.INFIN hwnthis.PRON.DEM.M.SG ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV wedynafterwards.ADV .
  well, you'll regret this later.
370CAR+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
371PILond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
372PILgawn ni weld blwyddyn nesa be fydden ni (y)n gallu gwneud .
  gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P weldsee.V.INFIN+SM blwyddynyear.N.F.SG nesanext.ADJ.SUP bewhat.INT fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P ynPRT gallube_able.V.INFIN gwneudmake.V.INFIN .
  we'll see what we can do next year.
373CAR+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
374PILie .
  ieyes.ADV .
  yes.
375CARfaswn i yn licio gweld fy mherthnasau .
  faswnbe.V.1S.PLUPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN gweldsee.V.INFIN fymy.ADJ.POSS.1S mherthnasaurelations.N.F.PL+NM .
  I would like to see my relatives.
376PILie .
  ieyes.ADV .
  yes.
377CARa mynd dros a gweld Sion_TomosCS Carys_JamesCS .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN drosover.PREP+SM aand.CONJ gweldsee.V.INFIN Sion_Tomosname Carys_Jamesname .
  and go over and see Sion Tomos, Carys James...
378PIL+< ie .
  ieyes.ADV .
  yeah, yeah.
379CARum wel llawer o ffrindiau sy gen i yn yr hen wlad .
  umum.IM welwell.IM llawermany.QUAN oof.PREP ffrindiaufriends.N.M.PL sybe.V.3S.PRES.REL genwith.PREP iI.PRON.1S ynin.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM .
  well, many of the friends I have in the old country
380PIL+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
381CAR(bua)swn i yn licio mynd eto .
  buaswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN myndgo.V.INFIN etoagain.ADV .
  I'd like to go but I feel...
382CARond dw i (y)n teimlo +//.
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT teimlofeel.V.INFIN .
  
383CARgefais i oparesion fawr a mae hynny (y)n rhoid ar rhywun .
  gefaisget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S oparesionoperation.N.M.SG fawrbig.ADJ+SM aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hynnythat.PRON.DEM.SP ynPRT rhoidgive.V.INFIN aron.PREP rhywunsomeone.N.M.SG .
  I had a major operation and that makes it difficult for somebody.
384PILyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it does, yes.
385CAR+< (dy)dy rhywun ddim (y)r un peth o bell ffordd (.) a wedyn (.) wel +...
  dydybe.V.3S.PRES.NEG rhywunsomeone.N.M.SG ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM peththing.N.M.SG ofrom.PREP bellfar.ADJ+SM fforddway.N.F.SG aand.CONJ wedynafterwards.ADV welwell.IM .
  you're far from the same afterwards and then... well, but oh, there we go.
386CARond uh (dy)na fo .
  ondbut.CONJ uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  
387CARdw i (y)n gobeithio +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gobeithiohope.V.INFIN .
  I hope...
388CARdw i yn siarad ar ffôn efo mherthnasau .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT siaradtalk.V.INFIN aron.PREP ffônphone.N.M.SG efowith.PREP mherthnasaurelations.N.F.PL+NM .
  I speak to my relatives on the phone but...
389CARond +...
  ondbut.CONJ .
  
390CAR(fy)sa Alun_HuwsCS a CatherineCS ac AlanCS a (y)r wraig yn gallu dod drosodd dw i (y)n meddwl .
  fysafinger.V.3S.PRES+SM Alun_Huwsname aand.CONJ Catherinename acand.CONJ Alanname aand.CONJ yrthe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN drosoddover.ADV+SM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN .
  Alun Huws and Catherine and Alan and his wife could come over I think.
391PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
392CARond pobl RhiwlasCS +//.
  ondbut.CONJ poblpeople.N.F.SG Rhiwlasname .
  but the people from Rhiwlas...
393CARohCS o(eddw)n i (y)n licio RhiwlasCS !
  ohoh.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN Rhiwlasname !
  oh, I liked Rhiwlas.
394CARmynd ar ben y (.) mynyddoedd bach (y)na a hel mefus .
  myndgo.V.INFIN aron.PREP benhead.N.M.SG+SM ythe.DET.DEF mynyddoeddmountains.N.M.PL bachsmall.ADJ ynathere.ADV aand.CONJ helcollect.V.INFIN mefusstrawberries.N.F.PL .
  going up those little mountains and collecting strawberries.
395CARo(eddw)n i wrth fy modd .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wrthby.PREP fymy.ADJ.POSS.1S moddmeans.N.M.SG .
  I was in my element.
396PIL+< ahCS ia xxx .
  ahah.IM iayes.ADV .
  aaah yes.
397CARohCS a HelenaCS pan oedd hi (y)n byw yn gwneud y tarten mefus (.) ohCS sbesial .
  ohoh.IM aand.CONJ Helenaname panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT bywlive.V.INFIN ynPRT gwneudmake.V.INFIN ythe.DET.DEF tartentart.N.F.SG mefusstrawberries.N.F.PL ohoh.IM sbesialspecial.ADJ .
  oh and Helen, when she was alive, making that strawberry tart... oh special.
398PIL+< ohCS ie ydy ydy .
  ohoh.IM ieyes.ADV ydybe.V.3S.PRES ydybe.V.3S.PRES .
  oh yeah, it is, it is.
399PILac uh (.) (bua)swn i (he)fyd (y)n lic(io) [/] licio gweld uh Tomos_Huws_ParryCS (.) o [//] (.) sy (y)n byw (y)n ymyl &ka uh CorwenCS .
  acand.CONJ uher.IM buaswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S hefydalso.ADV ynPRT liciolike.V.INFIN liciolike.V.INFIN gweldsee.V.INFIN uher.IM Tomos_Huws_Parryname oof.PREP sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ymyledge.N.F.SG uher.IM Corwenname .
  and I'd also like to see Tomos Huws Parry, who lives next to Corwen.
400CAR+< ie .
  ieyes.ADV .
  
401PILac uh mae perthnasau arall efo fi (he)fyd (.) EleanorCS a [/] (.) a wel (dy)na fo .
  acand.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES perthnasaurelations.N.F.PL arallother.ADJ efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM hefydalso.ADV Eleanorname aand.CONJ aand.CONJ welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and I have other relatives too... Eleanor and, well, that's it.
402PIL(bua)swn i (y)n licio mynd i weld nhw a [/] (..) a rhai eraill hefyd .
  buaswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P aand.CONJ aand.CONJ rhaisome.PRON eraillothers.PRON hefydalso.ADV .
  I'd like to go and see them and others too.
403CARie .
  ieyes.ADV .
  yeah.
404PILachos mae (y)r blynyddoedd (y)n mynd a <dan ni ddim> [/] dan ni ddim yn teimlo fel mynd pan bydden ni (y)n (h)enach (.) ynde .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN fellike.CONJ myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ byddenbe.V.3P.COND niwe.PRON.1P ynPRT henachold.ADJ.COMP yndeisn't_it.IM .
  because the years are passing by and we won't feel like going when we're older, will we?
405CAR+< bydd o (y)n +//.
  byddbe.V.3S.FUT ohe.PRON.M.3S ynPRT .
  it'll be...
406PIL+< ie .
  ieyes.ADV .
  yeah.
407CARwel mae rhywun yn teimlo fel mai ail gartre neu gartre (.) uh (.) agos agos iawn at ein cartre ni yma ydy (y)r hen wlad (.) ie .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES rhywunsomeone.N.M.SG ynPRT teimlofeel.V.INFIN fellike.CONJ maithat_it_is.CONJ.FOCUS ailsecond.ORD gartrehome.N.M.SG+SM neuor.CONJ gartrehome.N.M.SG+SM uher.IM agosnear.ADJ agosnear.ADJ iawnvery.ADV atto.PREP einour.ADJ.POSS.1P cartrehome.N.M.SG niwe.PRON.1P ymahere.ADV ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM ieyes.ADV .
  well, people feel that the old land is like a second home or a home that's very close to us here.
408PIL+< ydy (y)r hen wlad ie ie ie ie .
  ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  the old land, yes, it does, yes.
409CARdw i (y)n teimlo bod fi adra pan dw i (y)n mynd drosodd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT teimlofeel.V.INFIN bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM adrahomewards.ADV panwhen.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN drosoddover.ADV+SM .
  I feel at home there.
410PIL+< achos o(edd) +/.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF .
  because...
411PILachos mam [//] oedd mam yn dŵad o [/] o Caerfyrddin a mi ddoth yma yn uh mil naw cant dau_ddeg chwech (.) i briodi fy nhad .
  achosbecause.CONJ mammother.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG ynPRT dŵadcome.V.INFIN oof.PREP ofrom.PREP CaerfyrddinCarmarthen.NAME.PLACE aand.CONJ miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM ymahere.ADV ynPRT uher.IM milthousand.N.F.SG nawnine.NUM canthundred.N.M.SG dau_ddegtwenty.NUM chwechsix.NUM ito.PREP briodimarry.V.INFIN+SM fymy.ADJ.POSS.1S nhadfather.N.M.SG+NM .
  because Mum came from Carmarthen and she came here in 1926 to marry my father.
412PILoedd hi <wedi ffeindio> [//] wedi cwrdd â fo uh pan oedd y rhyfel (.) un_deg pedwar ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ffeindiofind.V.INFIN wediafter.PREP cwrddmeet.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S uher.IM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M yndeisn't_it.IM .
  she met him during the war, (19)14 wasn't it?
413PILac uh (.) oedd ei mam a (e)i thad hi ddim isio iddi ddod (.) <i (y)r> [/] i (y)r Wladfa achos doedden nhw ddim yn gwybod dim_byd am y Wladfa ynde .
  acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG aand.CONJ eiher.ADJ.POSS.F.3S thadfather.N.M.SG+AM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF Wladfaname achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dim_bydnothing.ADV amfor.PREP ythe.DET.DEF Wladfaname yndeisn't_it.IM .
  and her mother and father didn't want her to come to the settlement because they didn't know anything about the settlement, did they?
414PILond uh (dy)na fo (.) mi ddoth hi &=laugh .
  ondbut.CONJ uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S .
  but, there we go, she came.
415CARwel o(edd) nhad o BethesdaCS .
  welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM ofrom.PREP Bethesdaname .
  well my father was from Bethesda.
416PIL+< a lwcus (r)ydyn ni yma nawr !
  aand.CONJ lwcuslucky.ADJ rydynbe.V.3P.PRES niwe.PRON.1P ymahere.ADV nawrnow.ADV !
  and we're lucky to be here now!
417CARmm +...
  mmmm.IM .
  
418CARo(edd) nhad o BethesdaCS (.) a taid a nain o &m um Sir_AberteifiCS TregaronCS TalsarnCS xxx a TalsarnCS arhoson nhw ar y fferm yma .
  oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM ofrom.PREP Bethesdaname aand.CONJ taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG oof.PREP umum.IM Sir_Aberteifiname Tregaronname Talsarnname aand.CONJ Talsarnname arhosonwait.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG ymahere.ADV .
  my father was from Bethesda and my granparents from Ceredigion, Tregaron, Talsarn... and it was in Talsarn that they stayed on that farm.
419PIL+< ar y fferm .
  aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  on the farm.
420CARo(eddw)n i (y)n byw yn Bryn_GwynCS yn TreuddynCS .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Bryn_Gwynname ynin.PREP Treuddynname .
  I lived in Bryn Gwyn in Treuddyn but there we go...
421CARond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  
422CARTreuddynCS acho(s) bod pregethwr o sir FflintCS yn un naw cant un_deg dau farwodd o (y)n Buenos_AiresCS .
  Treuddynname achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN pregethwrpreacher.N.M.SG oof.PREP sircounty.N.F.SG Fflintname ynPRT unone.NUM nawnine.NUM canthundred.N.M.SG un_degten.NUM dautwo.NUM.M farwodddie.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S ynin.PREP Buenos_Airesname .
  Treuddyn... a preacher from Flintshire in 1912, he died in Buenos Aires
423CARond oedd o yn TreuddynCS yn Bryn_GwynCS yn byw a (we)dyn wnaeth mam ddim newid yr enw .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynin.PREP Treuddynname ynin.PREP Bryn_Gwynname ynPRT bywlive.V.INFIN aand.CONJ wedynafterwards.ADV wnaethdo.V.3S.PAST+SM mammother.N.F.SG ddimnot.ADV+SM newidchange.V.INFIN yrthe.DET.DEF enwname.N.M.SG .
  but he was in Treuddyn, living in Bryn Gwyn, and then Mum changed the name.
424PIL+< ahCS yn Bryn_GwynCS yn byw (..) ie .
  ahah.IM ynin.PREP Bryn_Gwynname ynPRT bywlive.V.INFIN ieyes.ADV .
  aah lived in Bryn Gwyn... yes.
425CARneu oedd hi awydd rhoid yr un enw a (y)r ffarm TalysarnCS .
  neuor.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S awydddesire.N.M.SG rhoidgive.V.INFIN yrthe.DET.DEF unone.NUM enwname.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG Talysarnname .
  or she wanted to give the same name to Talysarn farm.
426PILTal(ysarn)CS [/] TalysarnCS (..) ie ie .
  Talysarnname Talysarnname ieyes.ADV ieyes.ADV .
  Talysarn, Talysarn... yes, yes.
427CARac uh wel o(eddw)n i (y)n licio sir AberteifiCS (y)n ofnadwy .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN sircounty.N.F.SG Aberteifiname ynPRT ofnadwyterrible.ADJ .
  and well I really did like Ceredigion.
428PIL+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
429CARo fan (y)na oedd teulu (.) taid a nain yn dod .
  oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF teulufamily.N.M.SG taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG ynPRT dodcome.V.INFIN .
  that's where my grandparents' families came from.
430PIL+< ia (.) ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yeah... yes, yes.
431CARa mi aeth taid â (y)r ddwy ferch mam ac anti MyfiCS drosodd yn mil naw cant un_deg tri ac <oedden nhw> [//] fuon nhw yno am flwyddyn .
  aand.CONJ miPRT.AFF aethgo.V.3S.PAST taidgrandfather.N.M.SG âwith.PREP yrthe.DET.DEF ddwytwo.NUM.F+SM ferchgirl.N.F.SG+SM mammother.N.F.SG acand.CONJ antiaunt.N.F.SG Myfiname drosoddover.ADV+SM ynin.PREP milthousand.N.F.SG nawnine.NUM canthundred.N.M.SG un_degten.NUM trithree.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P fuonbe.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ynothere.ADV amfor.PREP flwyddynyear.N.F.SG+SM .
  and my grandfather took the two girls, Mum and Auntie Myfi, over in 1913 and they were there for a year.
432CARac fe (.) oedden nhw (.) mynd i fynd (y)n_ôl (.) i fyw i_gyd fel teulu ond mi dorrodd y rhyfel yn yr un_deg pedwar a naethon nhw (ddi)m mynd .
  acand.CONJ fePRT.AFF oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM yn_ôlback.ADV ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM i_gydall.ADJ fellike.CONJ teulufamily.N.M.SG ondbut.CONJ miPRT.AFF dorroddbreak.V.3S.PAST+SM ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M aand.CONJ naethondo.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM myndgo.V.INFIN .
  and they were supposed to go back to live together as a family but the war broke out in (19)14 and they didn't go.
433PIL+< y rhyfel ie ie ie (..) mm +...
  ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV mmmm.IM .
  the war, yeah, yeah.
434PILa taid a nain fi +/.
  aand.CONJ taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG fiI.PRON.1S+SM .
  and my grandparents...
435CAR<pryd dan ni (y)n gorffen> [=! shouts] ?
  prydwhen.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gorffencomplete.V.INFIN ?
  when are we finishing?
436PILbe ?
  bewhat.INT ?
  what?
437PILta(id) +/.
  taidgrandfather.N.M.SG .
  grandad...
438CAR+< uh um ia (..) &=laugh .
  uher.IM umum.IM iayes.ADV .
  um yes.
439PILtaid a nain fi uh (.) nhw oedd y rhai cynta (y)n dod i [/] i (y)r GaimanCS .
  taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntafirst.ORD ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname .
  my grandparents, they were the first to come to the Gaiman.
440CARahCS ia ?
  ahah.IM iayes.ADV ?
  ah yes?
441PILia xxx wel yn mil uh wyth [//] mil wyth cant uh saith_deg pedwar .
  iayes.ADV welwell.IM ynin.PREP milthousand.N.F.SG uher.IM wytheight.NUM milthousand.N.F.SG wytheight.NUM canthundred.N.M.SG uher.IM saith_degseventy.NUM pedwarfour.NUM.M .
  yes, well in 1874.
442CARmm +...
  mmmm.IM .
  
443PILac uh wel o uh oedd <nhad uh> [/] nhad uh (.) wedi cael ei geni yma .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S genibe_born.V.INFIN ymahere.ADV .
  and er, my father was born here.
444PILaethon nhw (y)n_ôl i uh (y)r hen wlad pan oedd o (y)n [//] yn dair xxx tair oed .
  aethongo.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P yn_ôlback.ADV ito.PREP uher.IM yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT ynPRT dairthree.NUM.F+SM tairthree.NUM.F oedage.N.M.SG .
  they went back to the old land when he was three years old.
445PILond farwodd ei dad xxx draw .
  ondbut.CONJ farwodddie.V.3S.PAST+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S dadfather.N.M.SG+SM drawyonder.ADV .
  but his father died over there.
446PILa wedyn oedd fe [//] mi sefodd o (.) wel o(e)dd o (y)n mynd i (y)r ysgol a bopeth draw .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF fehe.PRON.M.3S miPRT.AFF sefoddstand.V.3S.PAST ohe.PRON.M.3S welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG aand.CONJ bopetheverything.N.M.SG+SM drawyonder.ADV .
  and then he stood... well, he went to school over there and everything.
447PILac uh (.) oedden nhw (y)n um (.) uh ar_ôl y rhyfel ddaethon nhw (y)n (y)n_ôl .
  acand.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT umum.IM uher.IM ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ddaethoncome.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT yn_ôlback.ADV .
  and they... they came back after the war.
448PILar_ôl y rhyfel ddaethon nhw (y)n_ôl .
  ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ddaethoncome.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P yn_ôlback.ADV .
  they came back after the war.
449PILa wedyn um uh dyna fo <dan ni (y)n perthyn i> [/] &=laugh dan ni (y)n perthyn i [/] i yma .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV umum.IM uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT perthynbelong.V.INFIN ito.PREP danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT perthynbelong.V.INFIN ito.PREP ito.PREP ymahere.ADV .
  and then, there we go, we belong here.
450PILachos <oedd hi> [/] oedd hi (y)n ddigalon iawn arnyn nhw (y)n cyrraedd yma +/.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ddigalondisheartened.ADJ+SM iawnvery.ADV arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ynPRT cyrraeddarrive.V.INFIN ymahere.ADV .
  because they were very upset indeed arriving here.
451RESwww .
  .
  
452CARpryd dan ni (y)n gorffen [=! whispers] ?
  prydwhen.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gorffencomplete.V.INFIN ?
  when are we finishing?
453RESwww .
  .
  
454CARiawn .
  iawnOK.ADV .
  ok.
455PIL+< iawn .
  iawnOK.ADV .
  ok.
456RESwww .
  .
  
457PILoedd hi (y)n [//] oedden nhw (y)n (.) ti (y)n gwybod lle oedden nhw (y)n byw ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynin.PREP tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT bywlive.V.INFIN ?
  yes they... do you know where they lived?
458PILnes i_la(wr) [//] lawr na (y)r hosbital (.) mewn caveE .
  nesnearer.ADJ.COMP i_lawrdown.ADV lawrdown.ADV naPRT.NEG yrthe.DET.DEF hosbitalhospital.N.F.SG mewnin.PREP cavecave.N.SG .
  just beyond the hospital, in a cave.
459PILoedd hi (y)n ofnadwy oedd [/] oedd dim_byd wedi cael ei paratoi .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ofnadwyterrible.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF dim_bydnothing.ADV wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S paratoiprepare.V.INFIN .
  it was awful, nothing had been prepared.
460PILoedd pobl yn byw yn RawsonCS achos oedd y &r rhai cyntaf wedi dod yn mil wyth chwe pump ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF poblpeople.N.F.SG ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Rawsonname achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM chwesix.NUM pumpfive.NUM yndeisn't_it.IM .
  there were people living in Rawson because the first ones had come in 1865, hadn't they?
461CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
463PILia oedd (y)na lot o rhai xxx oedd (y)na lot o +//.
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP rhaisome.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP .
  yeah there were many
464PILond dyna nhw oedd y rhai cyntaf yma (.) ia .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD ymahere.ADV iayes.ADV .
  but, there we go, they were the first here... yes.
465CARohCS na oedd uh taid a nain yn dod yn mil wyth wyth pedwar (.) wnaethon nhw ddod .
  ohoh.IM nano.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG ynPRT dodcome.V.INFIN ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM wytheight.NUM pedwarfour.NUM.M wnaethondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ddodcome.V.INFIN+SM .
  no, my grandparents came in 1884... that's when they came.
466PIL+< ahCS wy(th) [//] wyth wyth pedwar .
  ahah.IM wytheight.NUM wytheight.NUM wytheight.NUM pedwarfour.NUM.M .
  ah (18)84.
467CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
468PILmi oedd pethau (y)n well erbyn hynny .
  miPRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF pethauthings.N.M.PL ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM erbynby.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP .
  things were better by then.
469CARia (.) ond mi um (.) farwodd nain yn thirtyE fiveE tri_deg pump oed .
  iayes.ADV ondbut.CONJ miPRT.AFF umum.IM farwodddie.V.3S.PAST+SM naingrandmother.N.F.SG ynPRT thirtythirty.NUM fivefive.NUM tri_degthirty.NUM pumpfive.NUM oedage.N.M.SG .
  yeah but my grandmother died at thirty five years old.
470PIL+< ohCS .
  ohoh.IM .
  
471CARa gadael pump o blant (.) ia .
  aand.CONJ gadaelleave.V.INFIN pumpfive.NUM oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM iayes.ADV .
  and left five children... yes.
472PILohCS ia dyna be oedd oedd e (y)n ofnadwy xxx .
  ohoh.IM iayes.ADV dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF ehe.PRON.M.3S ynPRT ofnadwyterrible.ADJ .
  oh yeah, that's what... it was awful.
473CARoedd amser hynny .
  oeddbe.V.3S.IMPERF amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  yes it was, back then.
474PIL<oedd hi> [/] oedd hi (y)n &d +/?
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ?
  she was...
475CARsaer oedd daid .
  saercarpenter.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF daidgrandfather.N.M.SG+SM .
  my grandfather was a carpenter.
476PILahCS saer .
  ahah.IM saercarpenter.N.M.SG .
  ah, a carpenter.
477CARac oedd saer (.) oedd o (we)di bod yn [/] yn helpu y [/] y saer oedd yn gweithio yn capel bach SoarCS ar y mynydd yn (y)r hen wlad cyn dod allan .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF saercarpenter.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT ynPRT helpuhelp.V.INFIN ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF saercarpenter.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT gweithiowork.V.INFIN ynPRT capelchapel.N.M.SG bachsmall.ADJ Soarname aron.PREP ythe.DET.DEF mynyddmountain.N.M.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM cynbefore.PREP dodcome.V.INFIN allanout.ADV .
  and he'd been helping the carpenter in little Soar Chapel on the mountain in the old land before coming out.
478PIL+< ahCS .
  ahah.IM .
  
479PILcyn dod allan .
  cynbefore.PREP dodcome.V.INFIN allanout.ADV .
  before coming out.
480CARwel ie .
  welwell.IM ieyes.ADV .
  well yes.
481CARfues i yn yr uh (.) capel bach yna .
  fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM capelchapel.N.M.SG bachsmall.ADJ ynathere.ADV .
  I've been to that little chapel.
482PIL+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
483PIL+< ahCS .
  ahah.IM .
  
484PILneis iawn .
  neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  very nice.
485CARneis iawn .
  neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  very nice.
486PILie [/] ie wel xxx +/.
  ieyes.ADV ieyes.ADV welwell.IM .
  yes, yes well.
487CARond uh teulu taid o Beth(esda)CS +//.
  ondbut.CONJ uher.IM teulufamily.N.M.SG taidgrandfather.N.M.SG ofrom.PREP Bethesdaname .
  but er... my grandfather's family were from Bethesda.
488CARxxx dada wedi dod ei hunan o BethesdaCS (.) ac um pan es i i (y)r fynwent a gweld (.) nain a taid a (..) anti MaliCS a anti Sara_Mary o FangorCS (.) a yncl SionCS rheini i_gyd o <o(eddw)n i (y)n> [/] o(eddw)n i (y)n teimlo (y)n ofnadwy yn y fynwent .
  dadaDaddy.N.M.SG wediafter.PREP dodcome.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG ofrom.PREP Bethesdaname acand.CONJ umum.IM panwhen.CONJ esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S ito.PREP yrthe.DET.DEF fynwentgraveyard.N.F.SG+SM aand.CONJ gweldsee.V.INFIN naingrandmother.N.F.SG aand.CONJ taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ antiaunt.N.F.SG Maliname aand.CONJ antiaunt.N.F.SG Sara_Maryname oof.PREP Fangorname aand.CONJ yncluncle.N.M.SG Sionname rheinithose.PRON i_gydall.ADJ ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT teimlofeel.V.INFIN ynPRT ofnadwyterrible.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF fynwentgraveyard.N.F.SG+SM .
  Dada came himself from Bethesda and when I went to the cemetry to see my grandparents and Aunti Mali and Auntie Sara-Mary from Bangor and Uncle Sion, all of them, oh I felt awful in the cemetery.
489PILwel ie siŵr .
  welwell.IM ieyes.ADV siŵrsure.ADJ .
  well, yes of course.
490CARmeddwl bo(d) fi (ddi)m (we)di nabod dim un o gylch (.) dada .
  meddwlthink.V.2S.IMPER bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP nabodknow_someone.V.INFIN dimnot.ADV unone.NUM oof.PREP gylchcircle.N.M.SG+SM dadaDaddy.N.M.SG .
  thinking I hadn't known anybody from Dad's side.
491PIL+< na (.) wnes i [/] wnes i ddim nabod nain [/] nain o ochr dad na nain ochr oddi xxx mam .
  nawho_not.PRON.REL.NEG wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM nabodknow_someone.V.INFIN naingrandmother.N.F.SG naingrandmother.N.F.SG oof.PREP ochrside.N.F.SG dadfather.N.M.SG+SM na(n)or.CONJ naingrandmother.N.F.SG ochrside.N.F.SG oddifrom.PREP mammother.N.F.SG .
  no, I never knew my grandmother, from Dad's side or from Mum's.
492PILoedd fy uh mam a tad uh um fy mam ddim isio iddi ddod allan um +"/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF fymy.ADJ.POSS.1S uher.IM mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG uher.IM umum.IM fymy.ADJ.POSS.1S mammother.N.F.SG ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM allanout.ADV umum.IM .
  my mother's parents didn't want her to come over.
493PIL+" i be wyt ti isio mynd +..?
  ito.PREP bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ?
  why do you want to go?
494PIL[- eng] +" why [/] why do you want to go to that wilderness ?
  whywhy.REL whywhy.REL dodo.V.PRES youyou.PRON.SUB.2SP wantwant.V.2SP.PRES toto.PREP gogo.V.INFIN toto.PREP thatthat.DEM.FAR wildernesswilderness.N.SG ?
  
495PILoedd hi (y)n deud +".
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  she would say.
496CAR&=laugh ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
497PILie <oedden nhw> [/] oedden nhw (y)n iawn hefyd .
  ieyes.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT iawnOK.ADV hefydalso.ADV .
  yes, they were righ too.
498PILoedd hi (y)n gweld (y)n bellach na (e)i trwyn &=laugh .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT gweldsee.V.INFIN ynPRT bellachfar.ADJ.COMP+SM naPRT.NEG eihis.ADJ.POSS.M.3S trwynnose.N.M.SG .
  she was looking further than her nose.
499CARwel oedd .
  welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF .
  well, yes she was.
500PIL+< wel amser yna ynde .
  welwell.IM amsertime.N.M.SG ynathere.ADV yndeisn't_it.IM .
  back then, eh.
501CARia amser hynny ia (.) ia .
  iayes.ADV amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, back then, yes.
502PIL+< mae pethau wedi newid erbyn hyn ydyn .
  maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP newidchange.V.INFIN erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP ydynbe.V.3P.PRES .
  things have changed by now, yes they have.
503PILond (dy)na fo maen nhw de .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P debe.IM+SM .
  but there we go, things do [change] don't they.
504PILyr hen Gymry wedi ymdrechu yn fawr iawn a wedi crio lot yma (he)fyd .
  yrthe.DET.DEF henold.ADJ GymryWelsh_people.N.M.PL+SM wediafter.PREP ymdrechustrive.V.INFIN ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV aand.CONJ wediafter.PREP criocry.V.INFIN lotlot.QUAN ymahere.ADV hefydalso.ADV .
  the old Welsh settlers made a lot of effort and shed a lot of tears here too.
505CARmaen nhw (we)di gweith(io) +/.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP gweithiowork.V.INFIN .
  they've worked...
506PILa mae isio dweud y gwir .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG dweudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG .
  and people have to, really.
507CARwnaeson nhw weithio (y)n galed .
  wnaesondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P weithiowork.V.INFIN+SM ynPRT galedhard.ADJ+SM .
  they worked hard.
508PILohCS .
  ohoh.IM .
  
509CAR+< tysa dim_ond gwneud efo xxx a rhaw yr (.) camlesi (y)ma sy drwy (y)r dyffryn i_gyd !
  tysabe.V.3S.PLUPERF.HYP dim_ondonly.ADV gwneudmake.V.INFIN efowith.PREP aand.CONJ rhawspade.N.F.SG yrthe.DET.DEF camlesicanal.N.F.PL ymahere.ADV sybe.V.3S.PRES.REL drwythrough.PREP+SM yrthe.DET.DEF dyffrynvalley.N.M.SG i_gydall.ADJ !
  building the canals throughout this entire valley with only a spade and...
510PIL+< ie (.) ie (.) ie (.) ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
511CARdw i (y)n edmygu nhw a o(eddw)n i (y)n gweithio mewn officeE yn codi trethi dŵr o(eddw)n i .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT edmyguadmire.V.INFIN nhwthey.PRON.3P aand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweithiowork.V.INFIN mewnin.PREP officeoffice.N.SG ynPRT codilift.V.INFIN trethitaxes.N.F.PL dŵrwater.N.M.SG oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S .
  I admire them and I worked in an office, issuing water taxes.
512PILie .
  ieyes.ADV .
  yes.
513CARa wel o(eddw)n i (y)n meddwl faint oedd y bobl wedi wneud .
  aand.CONJ welwell.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN faintsize.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  and I used to think how much the (first) settlers had done.
514CARa (y)r bobl nawr oedd yn berchen y camlesi bobl o Buenos_AiresCS oedden nhw .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM nawrnow.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT berchenowner.N.M.SG+SM ythe.DET.DEF camlesicanal.N.F.PL boblpeople.N.F.SG+SM ofrom.PREP Buenos_Airesname oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  and it was people from Buenos Aires who owned the canals at that time.
515CARac o(eddw)n i (y)n +//.
  acand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT .
  and I...
516CARdim un ohonyn nhw o(edde)n nhw yr offis yn llawn engineersE i_gyd ac o(edd) dim un wedi twtsiad y camlesi dim wedi altro dim ohonyn nhw .
  dimnot.ADV unone.NUM ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF offisoffice.N.F.SG ynPRT llawnfull.ADJ engineersengineer.N.PL i_gydall.ADJ acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF dimnot.ADV unone.NUM wediafter.PREP twtsiadtouch.V.INFIN ythe.DET.DEF camlesicanal.N.F.PL dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG wediafter.PREP altroalter.V.INFIN dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  none of them, the office was full of engineers, and not one of them did maintenance work on the canals, [they] didn't alter them at all.
517PILna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no, no.
518CARoedden nhw (y)n berffaith .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT berffaithperfect.ADJ+SM .
  they were perfect.
519PILie na ohCS ie berffaith ie ie .
  ieyes.ADV nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG ohoh.IM ieyes.ADV berffaithperfect.ADJ+SM ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, no, oh yes, perfect, yes.
520CAR+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
521PILxxx [=! whispers] .
  .
  
522CARie .
  ieyes.ADV .
  yes.
523PILfelly mae (h)i .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  that's how it is.
524CARohCS wel ie buenoS .
  ohoh.IM welwell.IM ieyes.ADV buenowell.E .
  oh well, good.
525PILdy(na) [//] dyna (ei)n hanes ni fan hyn yn BatagoniaCS .
  dynathat_is.ADV dynathat_is.ADV einour.ADJ.POSS.1P hanesstory.N.M.SG niwe.PRON.1P fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP Batagonianame .
  that's our history here in Patagonia.
526CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
527CARwedi gweithio (y)n galed .
  wediafter.PREP gweithiowork.V.INFIN ynPRT galedhard.ADJ+SM .
  worked hard
528CARond mae popeth wedi altro wrth_gwrs nawr yn_dydy ?
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG wediafter.PREP altroalter.V.INFIN wrth_gwrsof_course.ADV nawrnow.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  but of course everything's changed now, hasn't it?
529PIL+< ohCS <mae (y)n> [/] ia ohCS mae (y)n hyfryd nawr .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT iayes.ADV ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT hyfryddelightful.ADJ nawrnow.ADV .
  oh it's beautiful now.
530PILmae [/] (.) mae [/] mae popeth (h)efo ni .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG hefowith.PREP+H niwe.PRON.1P .
  we have everything.
531CARmm +...
  mmmm.IM .
  
532PILpopeth (.) xxx .
  popetheverything.N.M.SG .
  everything.
533CAR+< ond (bua)swn i (y)n licio (ty)swn i (y)n gallu hedfan (.) bob chwe mis i (y)r hen wlad .
  ondbut.CONJ buaswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN tyswnbe.V.1S.PLUPERF.HYP iI.PRON.1S ynPRT gallube_able.V.INFIN hedfanfly.V.INFIN bobeach.PREQ+SM chwesix.NUM mismonth.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM .
  but I'd like it if I could fly to the old land every six months.
534PIL(d)yna fo ie &=laugh .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S ieyes.ADV .
  that's it, yes.
535CAR+< a (y)n_ôl â ni .
  aand.CONJ yn_ôlback.ADV âwith.PREP niwe.PRON.1P .
  back we go.
536PIL+< mynd yn yr haf a +...
  myndgo.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF hafsummer.N.M.SG aand.CONJ .
  go in the summer and...
537CARia ohCS ia .
  iayes.ADV ohoh.IM iayes.ADV .
  yes, oh yes.
538PIL+< ia (.) .
  iayes.ADV .
  yeah, but there we go.
539PILond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  
540CARachos mae o (y)n rhan o (ei)n cartre ni yn_dydy ?
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT rhanpart.N.F.SG oof.PREP einour.ADJ.POSS.1P cartrehome.N.M.SG niwe.PRON.1P yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  because it's part of our home, isn't it?
541PILyndy mae um yndy mae (y)n rhan o (y)r cartref xxx .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES umum.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT rhanpart.N.F.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF cartrefhome.N.M.SG .
  yes, it's part of our home.
542CAR+< yndy (d)w i (y)n teimlo (y)n gyfforddus iawn pan dw i (y)n mynd drosodd .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT teimlofeel.V.INFIN ynPRT gyffordduscomfortable.ADJ+SM iawnvery.ADV panwhen.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN drosoddover.ADV+SM .
  yes, I feel very comfortable when I go over.
543PIL+< xxx .
  .
  
544CARmor gartrefol a dw i mor falch i (y)r bobl (y)r hen wlad sy gyd yn (.) croesawu ni gymaint pan dan ni (y)n mynd drosodd .
  morso.ADV gartrefolhomely.ADJ+SM aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S morso.ADV falchproud.ADJ+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL gydjoint.ADJ+SM ynPRT croesawuwelcome.V.INFIN niwe.PRON.1P gymaintso much.ADJ+SM panwhen.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN drosoddover.ADV+SM .
  so homely, and I'm so grateful to the people in the old land who give us such a welcome when we go over.
545PIL+< ohCS &dəm maen nhw (y)n groesawus <dros ben> [/] (.) dros ben .
  ohoh.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT groesawuswelcoming.ADJ+SM drosover.PREP+SM benhead.N.M.SG+SM drosover.PREP+SM benhead.N.M.SG+SM .
  oh they're very welcoming, very.
546CARdw i (y)n licio cerdded (.) fy hunan fel (y)na trwy (y)r (.) ffyrdd yn yr hen wlad .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN cerddedwalk.V.INFIN fymy.ADJ.POSS.1S hunanself.PRON.SG fellike.CONJ ynathere.ADV trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF ffyrddway.N.M.PL ynin.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM .
  I like walking on my own along the roads in the old land.
547PIL+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
548CARwrth (f)y modd yn dawel .
  wrthby.PREP fymy.ADJ.POSS.1S moddmeans.N.M.SG ynPRT dawelquiet.ADJ+SM .
  happily and quietly.
549PILie ie (.) ie yn dawel ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ynPRT dawelquiet.ADJ+SM ieyes.ADV .
  yes, quietly, yes.
550CAR+< &=laugh .
  .
  
551CARum +...
  umum.IM .
  
552CARxxx [=! whispers] .
  .
  
553RESwww .
  .
  
554CARgyda ni ddim rhagor i ddeud &=laugh .
  gydawith.PREP niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM rhagormore.QUAN ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM .
  we don't have anything else to say.
555RESwww .
  .
  
556CAR(gy)da ni ddim rhagor i ddeud .
  gydawith.PREP niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM rhagormore.QUAN ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM .
  we don't have anything else to say.
557RESwww .
  .
  
558CAR(y)dy o (y)n iawn ?
  ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV ?
  is it ok?
559RESwww .
  .
  
560CARar y fferm o(eddw)n i .
  aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S .
  I was on the farm.
561RESwww .
  .
  
562CARie .
  ieyes.ADV .
  yes.
563RESwww .
  .
  
564CARbuenoS (dy)na fo (dy)na fo .
  buenowell.E dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  good, there we go, there we go.
565PILy(n) [/] y(n) [/] yn [/] yn Gymraeg hefyd ?
  ynPRT ynPRT ynPRT ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM hefydalso.ADV ?
  in Welsh too?
566PILyn Gymraeg ?
  ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ?
  in Welsh?
567CARia (.) ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes... yes.
568RESwww .
  .
  
569CARwel uh um (.) pa fferm ge(fai)s di +//?
  welwell.IM uher.IM umum.IM pawhich.ADJ ffermfarm.N.F.SG gefaisget.V.1S.PAST+SM diyou.PRON.2S+SM ?
  well, on which farm were you..?
570CARachos yn fferm dw i (we)di cael yng ngeni hefyd .
  achosbecause.CONJ ynPRT ffermfarm.N.F.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN yngmy.ADJ.POSS.1S ngenibe_born.V.INFIN+NM hefydalso.ADV .
  because I was born on a farm too.
571PILar y fferm ia yn Llwyn_CelynCS .
  aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG iayes.ADV ynin.PREP Llwyn_Celynname .
  on the farm yes, at Llwyn Celyn.
572CARahCS .
  ahah.IM .
  
573PILoedd ei enw fo .
  oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S enwname.N.M.SG fohe.PRON.M.3S .
  was its name.
574PILia Llwyn_CelynCS .
  iayes.ADV Llwyn_Celynname .
  yes, Llwyn Celyn.
575CAR+< TreuddynCS oedd enw (.) fferm ni .
  Treuddynname oeddbe.V.3S.IMPERF enwname.N.M.SG ffermfarm.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  our farm was called Treuddyn.
576PIL+< ahCS &t Treuddyn .
  ahah.IM Treuddynname .
  
577CARfan hyn yn Bryn_GwynCS yn ymyl GaimanCS .
  fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP Bryn_Gwynname ynin.PREP ymyledge.N.F.SG Gaimanname .
  here in Bryn Gwyn next to Gaiman.
578PIL(dy)na fo yn Bryn_GwynCS ia .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S ynin.PREP Bryn_Gwynname iayes.ADV .
  that's it, in Bryn Gwyn, yes.
579CAR+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes.
580PILia xxx achos xxx capel Bryn_GwynCS a ysgol Bryn_GwynCS oedden ni (y)n mynd pan oedden ni (y)n blant .
  iayes.ADV achosbecause.CONJ capelchapel.N.M.SG Bryn_Gwynname aand.CONJ ysgolschool.N.F.SG Bryn_Gwynname oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM .
  because we went to Bryn Gwyn Chapel and Bryn Gwyn School when we were children.
581CAR+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes.
582PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
583PILac uh (.) wel ffermio oedd dada (.) ffermio .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ffermiofarm.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF dadaDaddy.N.M.SG ffermiofarm.V.INFIN .
  and my father was a farmer.
584PILwel oedd y bobl i_gyd yn ffermio ynde .
  welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM i_gydall.ADJ ynPRT ffermiofarm.V.INFIN yndeisn't_it.IM .
  well, everybody was a farmer though.
585PILa gwartheg efo ni a defaid efo ni a [/] a (dy)na fo .
  aand.CONJ gwarthegcattle.N.M.PL efowith.PREP niwe.PRON.1P aand.CONJ defaidsheep.N.F.PL efowith.PREP niwe.PRON.1P aand.CONJ aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and we had cows, and we had sheep and... that's it
586PILond oedd rhaid i ni weithio (he)fyd pan oedden ni (y)n blant .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P weithiowork.V.INFIN+SM hefydalso.ADV panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM .
  but we had to work when we were children too.
587PIL<dod uh> [//] (.) edrych ar_ôl y lloau a roid bwyd i (y)r gwartheg a wel fel oedd hi ynde .
  dodcome.V.INFIN uher.IM edrychlook.V.INFIN ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF lloaucalf.N.M.PL aand.CONJ roidgive.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF gwarthegcattle.N.M.PL aand.CONJ welwell.IM fellike.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S yndeisn't_it.IM .
  looking after the calves and feeding the cows and, well, how it was.
588PILa mynd i (y)r ysgol ar ein traed .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG aron.PREP einour.ADJ.POSS.1P traedfeet.N.MF.SG .
  and going to school by foot.
589CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
590PILachos oedd [//] doedd dim ceir amser hynny achos uh amser y rhyfel ynde .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG dimnot.ADV ceircars.N.M.PL amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP achosbecause.CONJ uher.IM amsertime.N.M.SG ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG yndeisn't_it.IM .
  because there weren't cars in that time because of the war eh?
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
592PILac uh (.) wel &o &o o(edde)n ni (we)di cael amser da ar y fferm .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG dagood.ADJ aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  and... well I had a good time on the farm.
593CARohCS o(eddw)n i wrth (f)y modd .
  ohoh.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wrthby.PREP fymy.ADJ.POSS.1S moddmeans.N.M.SG .
  I was in my element.
594CARwrth_gwrs <oedd y> [//] oedd yr ysgol hanner fferm o fferm ni .
  wrth_gwrsof_course.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ythat.PRON.REL oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG hannerhalf.N.M.SG ffermfarm.N.F.SG oof.PREP ffermfarm.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  of course the school was half a farm away from our farm.
595PIL+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
596CARac wedyn oedd e (y)n gyfforddus ofnadwy ac uh oedd (y)na lot o fynd yn Bryn_GwynCS .
  acand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ehe.PRON.M.3S ynPRT gyffordduscomfortable.ADJ+SM ofnadwyterrible.ADJ acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ynin.PREP Bryn_Gwynname .
  and it was very comfortable and there was a lot of coming-and-going in Bryn Gwyn.
597CARoedden ni (y)n canu mynd ar gefn ceffyl i Bron_y_GanCS i uh ganu efo Haf_OwenCS i cael uh +...
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT canusing.V.INFIN myndgo.V.INFIN aron.PREP gefnback.N.M.SG+SM ceffylhorse.N.M.SG ito.PREP Bron_y_Ganname ito.PREP uher.IM ganusing.V.INFIN+SM efowith.PREP Haf_Owenname ito.PREP caelget.V.INFIN uher.IM .
  we sang, went on horseback to Bron y Gan to sing with Haf Owen, to have...
598PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
599CAReisteddfod côr plant yn yr eisteddfod .
  eisteddfodeisteddfod.N.F.SG côrchoir.N.M.SG plantchild.N.M.PL ynin.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  Eisteddfod, a children's choir in the Eisteddfod.
600PILxxx ia .
  iayes.ADV .
  yes.
601CARa wedyn efo BranwenCS efo merch Haf_OwenCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV efowith.PREP Branwenname efowith.PREP merchgirl.N.F.SG Haf_Owenname .
  and then with Branwen, with Haf Owen's daughter.
602PIL+< efo &m ie ie .
  efowith.PREP ieyes.ADV ieyes.ADV .
  with [her] daughter, yes.
603CARoedden ni (y)n canu um uh grwpiau bach yn canu cân y sipsiwns .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT canusing.V.INFIN umum.IM uher.IM grwpiaugroups.N.M.PL bachsmall.ADJ ynPRT canusing.V.INFIN cânsong.N.F.SG ythe.DET.DEF sipsiwnsgypsies.N.M.PL .
  we sang the gypsies' song in small groups.
604PIL+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
605CARar (.) wedyn fel &m morwyr ac oedden ni (y)n gwisgo (ei)n hunain ac mynd i [/] i Tŷ_(y)r_HalenCS ac i DolafonCS i ganu .
  aron.PREP wedynafterwards.ADV fellike.CONJ morwyrsailor.N.M.PL acand.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT gwisgodress.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P hunainself.PRON.PL acand.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP ito.PREP Tŷ_yr_Halenname acand.CONJ ito.PREP Dolafonname ito.PREP ganusing.V.INFIN+SM .
  and we dressed up as sailors and went to Tŷ'r Halen and Dolafon to sing.
606CARoedden [/] oedden ni (y)n brysur iawn .
  oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT brysurbusy.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  we were very busy.
607PIL+< i ganu hwnna ie .
  ito.PREP ganusing.V.INFIN+SM hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ieyes.ADV .
  to sing that yes.
608PIL+< neu cerddau .
  neuor.CONJ cerddausongs.N.F.PL .
  or poems.
609CARie .
  ieyes.ADV .
  yes.
610CARoedden ni (y)n brysur iawn yn ieuenctid .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT brysurbusy.ADJ+SM iawnvery.ADV ynPRT ieuenctidyouth.N.M.SG .
  we were very busy in our youth.
611PIL+< ohCS oedd .
  ohoh.IM oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes we were.
612CARcwrdd cystadleuol oedden nhw (y)n galw yn amser hynny .
  cwrddmeeting.N.M.SG cystadleuolcompetitive.ADJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT galwcall.V.INFIN ynPRT amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  they called it a competitive meeting in those days.
613PIL+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
614CARmae [//] nawr maen nhw (y)n galw nhw (y)n miniE eisteddfod .
  maebe.V.3S.PRES nawrnow.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT galwcall.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT minimini.ADJ eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  now they call them mini Eisteddfod.
615PILohCS ie (..) oedden .
  ohoh.IM ieyes.ADV oeddenbe.V.13P.IMPERF .
  oh yes, they did.
616CARond cwrdd cystadleuol oedde(n) [/] oedden nhw .
  ondbut.CONJ cwrddmeeting.N.M.SG cystadleuolcompetitive.ADJ oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  but they were competitive meetings.
617PIL+< xxx ie cwrdd cystadleuol .
  ieyes.ADV cwrddmeeting.N.M.SG cystadleuolcompetitive.ADJ .
  yes competitive meetings.
618PILac uh (.) yr un oedd yn ennill yr [//] y sach fach wedyn hwnnw oedd yr gorau .
  acand.CONJ uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ennillwin.V.INFIN yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF sachsack.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM wedynafterwards.ADV hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP .
  and the winner of the sach fach (little sack), he was the best.
619CAR&=laugh .
  .
  
620PIL&=laugh .
  .
  
621CARa wedyn +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  then...
622PIL+< ond nawr +/.
  ondbut.CONJ nawrnow.ADV .
  but now...
623CARa wedyn uh pan o(edde)n ni +//.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P .
  and when we...
624PIL+< mm ie .
  mmmm.IM ieyes.ADV .
  mm, yes.
625CARo (y)r ysgol cynradd (r)oedden ni (y)n pasio i um ysgol ganolraddol .
  oof.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG cynraddprimary.ADJ roeddenbe.V.3P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT pasiopass.V.INFIN ito.PREP umum.IM ysgolschool.N.F.SG ganolraddolintermediate.ADJ+SM .
  we went from primary school to intermediate school.
626CARtair blynedd (.) ohCS wel ysgol ganolraddol amser hynny .
  tairthree.NUM.F blyneddyears.N.F.PL ohoh.IM welwell.IM ysgolschool.N.F.SG ganolraddolintermediate.ADJ+SM amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  three years... oh well, it was an intermediate school in those days.
627PIL+< (dy)na fo (.) i CamwyCS .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S ito.PREP Camwyname .
  that's it, to Camwy.
628PILie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
629CARysgol Saesneg oedden ni (y)n galw hi .
  ysgolschool.N.F.SG SaesnegEnglish.N.F.SG oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT galwcall.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  we called it the English school.
630PILbe ?
  bewhat.INT ?
  what?
631CARysgol Saesneg oedden ni (y)n deud .
  ysgolschool.N.F.SG SaesnegEnglish.N.F.SG oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT deudsay.V.INFIN .
  we used to say the English school.
632PIL+< ohCS ie ohCS ys(gol) ysgol Saesneg +/.
  ohoh.IM ieyes.ADV ohoh.IM ysgolschool.N.F.SG ysgolschool.N.F.SG SaesnegEnglish.N.F.SG .
  oh yes, oh English school.
633CARacho(s) bod ni (y)n dysgu Saesneg Cymraeg .
  achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P ynPRT dysguteach.V.INFIN SaesnegEnglish.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG .
  because we learn English, Welsh...
634PILie Cymraeg .
  ieyes.ADV CymraegWelsh.N.F.SG .
  yes, Welsh.
635CARac efo mister GriffithsCS um (.) álgebraS a popeth (.) felly .
  acand.CONJ efowith.PREP mistermr.N.M.SG Griffithsname umum.IM álgebraalgebra.N.F.SG aand.CONJ popetheverything.N.M.SG fellyso.ADV .
  and with mister Griffiths, um, algebra and everything like that.
636PIL+< síS a misus GriffithsCS hefyd ia [/] ia (.) mae isio +...
  yes.ADV aand.CONJ misusMrs.N.F.SG Griffithsname hefydalso.ADV iayes.ADV iayes.ADV maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG .
  yes, and Mrs Griffiths too yes, yes, we need to...
637CARohCS um parch mawr i mister a misus GriffithsCS .
  ohoh.IM umum.IM parchrespect.N.M.SG mawrbig.ADJ ito.PREP mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG Griffithsname .
  oh huge respect for Mr and Mrs Griffiths.
638PIL+< xxx wel ie .
  welwell.IM ieyes.ADV .
  well, yes.
639CARoedden nhw (y)n haeddu parch .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT haeddudeserve.V.INFIN parchrespect.N.M.SG .
  they deserved respect.
640PILo(edde)n [/] oedden nhw (y)n haeddu parch .
  oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT haeddudeserve.V.INFIN parchrespect.N.M.SG .
  yes, they deserved respect.
641PILoedden nhw (y)n bobl dros ben [/] dros ben (.) ia .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT boblpeople.N.F.SG+SM drosover.PREP+SM benhead.N.M.SG+SM drosover.PREP+SM benhead.N.M.SG+SM iayes.ADV .
  they were fantastic people, fanstastic yes.
642PILoedden nhw yn [/] yn y capel oedden nhw (y)n dysgu popeth (.) um xxx &s <sut uh (.) i> [/] (.) sut i fyw a sut i (.) i bod yn barchus efo bobl eraill a (.) wel a lot o bethau bach heblaw dysgu uh pethau yr ysgol ynde (.) ia .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dysguteach.V.INFIN popetheverything.N.M.SG umum.IM suthow.INT uher.IM ito.PREP suthow.INT ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM aand.CONJ suthow.INT ito.PREP ito.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM efowith.PREP boblpeople.N.F.SG+SM eraillothers.PRON aand.CONJ welwell.IM aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ heblawwithout.PREP dysguteach.V.INFIN uher.IM pethauthings.N.M.PL yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG yndeisn't_it.IM iayes.ADV .
  they were in chapel, they taught everything, how to live and how to be respectful towards others... well, and a lot of little other things apart from teaching school things, yes.
643CARoedden nhw (y)n darllen pennod a gweddi (y)r arglwydd cyn dechrau (y)r (.) yr uh dosbarthiadau yn [/] yn +...
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT darllenread.V.INFIN pennodchapter.N.F.SG aand.CONJ gweddiprayer.N.M.SG yrthe.DET.DEF arglwyddlord.N.M.SG cynbefore.PREP dechraubegin.V.INFIN yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF uher.IM dosbarthiadauclasses.N.M.PL ynPRT ynPRT .
  they used to read chapter from the Bible and pray the Lord's prayer before starting classes in...
644PIL+< oedden (..) ie .
  oeddenbe.V.13P.IMPERF ieyes.ADV .
  they did... yes.
645PILac oedden ni (y)n canu +/.
  acand.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT canusing.V.INFIN .
  and we'd sing.
646CAR<oedden ni (y)n dod> [/] oedden ni (y)n dod ar gefn beic neu ar gefn ceffyl amser hynny .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT dodcome.V.INFIN oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT dodcome.V.INFIN aron.PREP gefnback.N.M.SG+SM beicbike.N.M.SG neuor.CONJ aron.PREP gefnback.N.M.SG+SM ceffylhorse.N.M.SG amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  we'd go on bikes or on horseback in those days.
647PIL+< ie ie oedden oedden .
  ieyes.ADV ieyes.ADV oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.13P.IMPERF .
  yes we would, yes.
648CARie i (y)r ysgol .
  ieyes.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  yes to school.
649PIL+< ie i (y)r ysgol .
  ieyes.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  yes to school.
650CARi (y)r GaimanCS fan yma .
  ito.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname fanplace.N.MF.SG+SM ymahere.ADV .
  here to the Gaiman.
651CARa Bethan_DafyddCS o(edd) wedi dechrau ysgol ganolraddol .
  aand.CONJ Bethan_Dafyddname oeddbe.V.3S.IMPERF wediafter.PREP dechraubegin.V.INFIN ysgolschool.N.F.SG ganolraddolintermediate.ADJ+SM .
  and it was Bethan Dafydd who established the intermediate school.
652PILBethan_DafyddCS &a &a a diolch iddi hi hefyd +...
  Bethan_Dafyddname aand.CONJ diolchthank.V.INFIN iddito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S hefydalso.ADV .
  and thanks to Bethan Dafydd too.
653CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
654PIL+, bod hi wedi ymdrechu i [/] i [/] i (y)r plant y [/] y WladfaCS cael tsiawns (.) i cael addysg ynde (.) i cael addysg .
  bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ymdrechustrive.V.INFIN ito.PREP ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF Wladfaname caelget.V.INFIN tsiawnschance.N.F.SG ito.PREP caelget.V.INFIN addysgeducation.N.F.SG yndeisn't_it.IM ito.PREP caelget.V.INFIN addysgeducation.N.F.SG .
  that she made an effort to give the settlement's children a chance to have an education, to have an education.
655CAR+< ohCS ie ie ie .
  ohoh.IM ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  oh yes yes.
656PILie dan ni (y)n [/] (.) yn ddiolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i_gyd sy (we)di bod yn (.) ar hyd y blynyddoedd yn wneud y [/] y gwaith tuag at y uh (.) dysgu ynde dysgu plant .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT aron.PREP hydlength.N.M.SG ythe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tuagtowards.PREP atto.PREP ythe.DET.DEF uher.IM dysguteach.V.INFIN yndeisn't_it.IM dysguteach.V.INFIN plantchild.N.M.PL .
  yes we're very grateful to all those who have worked throughout the years towards educating children.
657CAR+< ie achos dim_ond mister a misus GriffithsCS oedd yn gweithio fel uh (.) uh proffeswrs yn [/] yn yr ysgol ganolraddol .
  ieyes.ADV achosbecause.CONJ dim_ondonly.ADV mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG Griffithsname oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT gweithiowork.V.INFIN fellike.CONJ uher.IM uher.IM proffeswrsprofessor.N.M.PL ynPRT ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ganolraddolintermediate.ADJ+SM .
  yes because it was only Mr and Mrs griffiths who worked as professors in the intermediate school.
658PIL+< ie yn xxx (.) ie .
  ieyes.ADV ynPRT ieyes.ADV .
  yes in... yes.
659CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
660CARwel oedden nhw (y)n (gw)neud gwaith bendigedig yno .
  welwell.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gwneudmake.V.INFIN gwaithwork.N.M.SG bendigedigwonderful.ADJ ynothere.ADV .
  well they did fantastic work there.
661PILa wed(yn) +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  and so...
662PIL+< bendigedig .
  bendigedigwonderful.ADJ .
  fantastic.
663CARfan (y)na ddysgais i &ə &əs ychydig Saesneg sy gen i (.) ond [/] +...
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ddysgaisteach.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ychydiga_little.QUAN SaesnegEnglish.N.F.SG sybe.V.3S.PRES.REL genwith.PREP iI.PRON.1S ondbut.CONJ .
  that's where I learnt the little English that I have.
664PIL+< ia na mae digon efo ti &=laugh .
  iayes.ADV naPRT.NEG maebe.V.3S.PRES digonenough.QUAN efowith.PREP tiyou.PRON.2S .
  yes, no you have enough.
665CAR&=laugh .
  .
  
666CARond uh (.) ia +...
  ondbut.CONJ uher.IM iayes.ADV .
  but, er, yes.
667PIL+< ie (dy)na fo (.) dyna oedden ni yn uh +...
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dynathat_is.ADV oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT uher.IM .
  yeah, that's it, that's what we...
668PILdiolch iddyn nhw bo(d) ni (we)di cael y tsiawns ynde .
  diolchthanks.N.M.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF tsiawnschance.N.F.SG yndeisn't_it.IM .
  it's thanks to them that we had the chance, isn't it.
669CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
670PILwel dan ni (we)di cael y tsiawns i [/] (.) i ddysgu (..) ac wedyn (dy)na fo .
  welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF tsiawnschance.N.F.SG ito.PREP ito.PREP ddysguteach.V.INFIN+SM acand.CONJ wedynafterwards.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, we've had the chance to learn... so there we go.
671PILpan oedden ni (y)n fawr mae (y)n +...
  panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT fawrbig.ADJ+SM maebe.V.3S.PRES ynPRT .
  when we we're older, it's...
672PILmi es i (..) i Buenos_AiresCS .
  miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S ito.PREP Buenos_Airesname .
  I went to Buenos Aires.
673PILmi gweithiais yn y banc (.) y (.) London_BankCS (.) am (.) deuddeg mlynedd .
  miPRT.AFF gweithiaiswork.V.1S.PAST ynin.PREP ythe.DET.DEF bancbank.N.M.SG ythe.DET.DEF London_Bankname amfor.PREP deuddegtwelve.NUM mlyneddyears.N.F.PL+NM .
  I worked in the bank... the London bank... for twelve years.
674PILond ddos i (y)n_ôl wedyn .
  ondbut.CONJ ddosdose.N.F.SG+SM ito.PREP yn_ôlback.ADV wedynafterwards.ADV .
  but then I came back.
675PIL(d)o(eddw)n i (ddi)m yn licio Buenos_AiresCS .
  doeddwnbe.V.1S.IMPERF.NEG iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT liciolike.V.INFIN Buenos_Airesname .
  I didn't like Buenos Aires.
676CARna dw i ddim yn licio BuenosCS +...
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT liciolike.V.INFIN Buenosname .
  No, I don't like Buenos Aires.
677PIL+< fan [/] fan hyn [//] fan hyn ydy (y)r uh (.) ein cymdeithas ni .
  fanplace.N.MF.SG+SM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM einour.ADJ.POSS.1P cymdeithassociety.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  our society is here.
678CAR+< o(eddw)n [/] o(eddw)n i (y)n licio fferm .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN ffermfarm.N.F.SG .
  oh I liked the farm.
679CARo fues i (.) uh tri_deg dau o flynyddoedd ar fferm a o(eddw)n i wrth (f)y modd ar fferm .
  ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S uher.IM tri_degthirty.NUM dautwo.NUM.M oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM aron.PREP ffermfarm.N.F.SG aand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wrthby.PREP fymy.ADJ.POSS.1S moddmeans.N.M.SG aron.PREP ffermfarm.N.F.SG .
  oh I was on the farm for 32 years and I was in my element on the farm.
680PIL+< ie (.) ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
681PIL+< ohCS xxx .
  ohoh.IM .
  
682CARa mae Bryn_GwynCS yn [/] yn ardal tlws iawn neis iawn yndy .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES Bryn_Gwynname ynPRT ynPRT ardalregion.N.F.SG tlwspretty.ADJ iawnvery.ADV neisnice.ADJ iawnvery.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  and Bryn Gwyn is a very beautiful area, very nice area, isn't it?
683PIL+< yn [/] yn ardal tlws yndy .
  ynPRT ynPRT ardalregion.N.F.SG tlwspretty.ADJ yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  a beautiful area, yes.
684CARwel (dy)dy bobl yr hen wlad ddim yn gweld yr WladfaCS (y)n dlws sir na(c) (y)dy achos mae [/] mae (y)r hen wlad yn hyfryd .
  welwell.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG boblpeople.N.F.SG+SM yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN yrthe.DET.DEF Wladfaname ynPRT dlwspretty.ADJ+SM sircounty.N.F.SG nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM ynPRT hyfryddelightful.ADJ .
  well the people from the old land probably don't see the settlement as beautiful because the old land is wonderful.
685PILwel yndy .
  welwell.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  well yes it is.
686CARohCS (.) mae (y)n sbesial .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT sbesialspecial.ADJ .
  oh it's special.
687PIL+< wel (.) yndy .
  welwell.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  well, it is.
688CARwel mae (y)n glawio yno yn_dydy .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT glawiorain.V.INFIN ynothere.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  well it does rain there, doesn't it?
689PILyndy mae .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES .
  yes it does.
690CARyndy ond (dy)na fo .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
691PIL+< mae hwnna (y)n wneud lot o wahaniaeth [///] yndy mae o (y)n lot o wahaniaeth .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM .
  that makes a big difference, yes it's a big difference.
692CAR+< ohCS yndy [/] yndy .
  ohoh.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  oh it does yes.
693PILond dan ni fan hyn +...
  ondbut.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  but we're here.
694PILond ohCS mae [/] maen nhw (y)n gweld rhyfeddodau &=laugh .
  ondbut.CONJ ohoh.IM maebe.V.3S.PRES maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gweldsee.V.INFIN rhyfeddodaumarvels.N.M.PL .
  oh but he (they) sees wonders.
695CAR+< lot o baith efo ni .
  lotlot.QUAN oof.PREP baithprairie.N.M.SG+SM efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  we have a lot of prairies.
696PILmae o (y)n gweld hi (y)n rhyfedd ac yn +...
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT rhyfeddstrange.ADJ acand.CONJ ynPRT .
  he sees it as strange and...
697CARwel mae (y)n wahanol yn_dydy (.) yndy .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  well it's different, isn't it.
698PIL+< yndy yndy yndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, yes.
699CARmae o fel dydd a nos i (y)r Cymry pan daeson nhw drosodd .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S fellike.CONJ dyddday.N.M.SG aand.CONJ nosnight.N.F.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL panwhen.CONJ daesoncome.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P drosoddover.ADV+SM .
  it's like night and day for the Welsh when they come over.
700PIL+< a wedyn +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  and so...
701PIL+< xxx .
  .
  
702CARdw i methu deall (..) wel +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S methufail.V.INFIN deallunderstand.V.INFIN welwell.IM .
  I can't understand... well.
703PILwel &d &d dw i (y)n credu na lwcus am y bobl oedd yn byw yma fel (..) be (fy)sa ti (y)n dweud ?
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG lwcuslucky.ADJ amfor.PREP ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT bywlive.V.INFIN ymahere.ADV fellike.CONJ bewhat.INT fysafinger.V.3S.PRES+SM tiyou.PRON.2S ynPRT dweudsay.V.INFIN ?
  well I think it's lucky for the people who lived here like... what would you say?
704CARIndiaid .
  Indiaidname .
  Indians.
705PIL+< maen nhw (y)n dweud yr Indiaid .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dweudsay.V.INFIN yrthe.DET.DEF Indiaidname .
  they say Indians but they weren't Indians really, were they?
706PILond uh ddim Indiaid oedden nhw yn diwedd ynde ?
  ondbut.CONJ uher.IM ddimnot.ADV+SM Indiaidname oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT diweddend.N.M.SG yndeisn't_it.IM ?
  
707CAR+< mi wnaethon nhw helpu nhw yndo ?
  miPRT.AFF wnaethondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P helpuhelp.V.INFIN nhwthey.PRON.3P yndodidn't_it.IM ?
  They helped them, didn't they?
708PILohCS do &s .
  ohoh.IM doyes.ADV.PAST .
  oh yes.
709CAR+< do xxx .
  doyes.ADV.PAST .
  yes they did.
710PILfawr iawn fawr iawn .
  fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  very much so.
711PILachos (d)oedden nhw (ddi)m yn gallu hela .
  achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN helahunt.V.INFIN .
  because they couldn't hunt.
712PIL(d)oedden nhw (ddi)m yn gwybod i (.) sut i hela wedyn oedden nhw (y)n dod â cig a pethau felly iddyn nhw de .
  doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ito.PREP suthow.INT ito.PREP helahunt.V.INFIN wedynafterwards.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN âwith.PREP cigmeat.N.M.SG aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P debe.IM+SM .
  they didn't know how to hunt so they brought them meat and the like.
713PILachos oedden nhw (y)n hela (.) ac yn helpu nhw (.) dipyn (h)efyd .
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT helahunt.V.INFIN acand.CONJ ynPRT helpuhelp.V.INFIN nhwthey.PRON.3P dipynlittle_bit.N.M.SG+SM hefydalso.ADV .
  because they hunted... and helped them a bit too.
714PILa nhw (y)n helpu <(y)r &ə yr> [/] yr Indiaid hefyd de .
  aand.CONJ nhwthey.PRON.3P ynPRT helpuhelp.V.INFIN yrthat.PRON.REL yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF Indiaidname hefydalso.ADV debe.IM+SM .
  and they helped the Indians too.
715PILachos oedden nhw yn uh +...
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT uher.IM .
  because they er...
716CAR+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
717PILoedd rhai o (y)r plant yn dod i (y)r capel (..) a wedi dysgu Cymraeg xxx .
  oeddbe.V.3S.IMPERF rhaisome.PRON oof.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG aand.CONJ wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  some of the children came to the chapel... and had learnt Welsh.
718CARie (.) ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
719PIL<mae o> [///] oedd y [/] oedd y +/.
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythat.PRON.REL oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF .
  it was, it was...
720CARoedd hi (y)n adeg brysur xxx .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT adegtime.N.F.SG brysurbusy.ADJ+SM .
  it was a busy time.
721PILoedd [/] oedd [/] oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes it was, it was.
722CARwel dyna beth oedd yn cadw [/] &n cadw ni ynde .
  welwell.IM dynathat_is.ADV bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT cadwkeep.V.INFIN cadwkeep.V.INFIN niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM .
  well that's what sustained us, isn't it?
723PILia (.) ia cadw ni .
  iayes.ADV iayes.ADV cadwkeep.V.INFIN niwe.PRON.1P .
  yes, sustained us.
724CARoedd dim_byd arall efo ni .
  oeddbe.V.3S.IMPERF dim_bydnothing.ADV arallother.ADJ efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  we didn't have anything else.
725CARdim telefision dim com(putación)S [/] &k (com)putaciónS &=laugh dim radio yr adeg hynny .
  dimnot.ADV telefisiontelevision.N.M.SG dimnot.ADV computacióncomputation.N.F.SG computacióncomputation.N.F.SG dimnot.ADV radioradio.N.M.SG yrthe.DET.DEF adegtime.N.F.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  no television, no computer, no radio in those days.
726PILna .
  nano.ADV .
  no.
727PIL+< na (..) na (.) na na ddim_byd efo ni .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV nano.ADV ddim_bydnothing.ADV+SM efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  no, no we didn't have a thing.
728CARpan oedden ni (y)n blant beth_bynnag .
  panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM beth_bynnaganyway.ADV .
  when we were children anyway.
729CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
730PIL+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
731PILuh oedd lot o +...
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF lotlot.QUAN oof.PREP .
  there were many...
732CARysgol gân o_hyd a +...
  ysgolschool.N.F.SG gânsong.N.F.SG+SM o_hydalways.ADV aand.CONJ .
  always the singing school...
733PILbo(b) [//] bob amser xxx .
  bobeach.PREQ+SM bobeach.PREQ+SM amsertime.N.M.SG .
  always.
734CARNadolig oedd o (y)n hyfryd adeg hynny .
  NadoligChristmas.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT hyfryddelightful.ADJ adegtime.N.F.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  Christmas was wonderful at that time.
735PIL+< ohCS Nadolig yn hyfryd (h)efyd de Nadolig ie .
  ohoh.IM NadoligChristmas.N.M.SG ynPRT hyfryddelightful.ADJ hefydalso.ADV debe.IM+SM NadoligChristmas.N.M.SG ieyes.ADV .
  Christmas was wonderful as well, Christmas yes.
736CAR+< oedd oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes it was, yes.
737PILoedd pawb yn (..) het at ei +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF pawbeveryone.PRON ynPRT hethat.N.F.SG atto.PREP eiher.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES .
  everybody would come together...
738CAR+< yn dysgu canu yn adrodd .
  ynPRT dysguteach.V.INFIN canusing.V.INFIN ynPRT adroddrecite.V.INFIN .
  learning to sing, to rescite.
739PIL+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
740CARie .
  ieyes.ADV .
  yes.
741PILie (.) yndy yndy wir .
  ieyes.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH wirtrue.ADJ+SM .
  yes, it is, it really is.
742PIL<dan ni> [/] dan ni (we)di colli lot o bethau .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP collilose.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM .
  we've lost a lot.
743PILond (dy)na fo erbyn hyn (.) wel dan ni (y)n mynd yn he(n) +/.
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT henold.ADJ .
  but there we go, by now we're getting old.
744CARpethau (y)n wahanol nawr ynde pethau gwahanol .
  pethauthings.N.M.PL ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM nawrnow.ADV yndeisn't_it.IM pethauthings.N.M.PL gwahanoldifferent.ADJ .
  things are different now, different things.
745PIL+< yndy mae (y)n wahanol .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM .
  yes, it's different.
746CARie .
  ieyes.ADV .
  yes.
747PILmae (y)r telefision wedi cydio (.) yr (.) meddwl bobl (.) (y)r (.) pobl ifanc beth_bynnag .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF telefisiontelevision.N.M.SG wediafter.PREP cydiogrip.V.INFIN yrthe.DET.DEF meddwlthought.N.M.SG boblpeople.N.F.SG+SM yrthe.DET.DEF poblpeople.N.F.SG ifancyoung.ADJ beth_bynnaganyway.ADV .
  the television has gripped people's minds... young people anyway.
748PILa wedyn mae hwnna um um mae (y)r +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG umum.IM umum.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF .
  and then that...
749PILuh culturaS ?
  uher.IM culturaculture.N.F.SG ?
  er, culture?
750PIL[- spa] cómo se dice es(to) ?
  cómohow.INT seself.PRON.REFL.MF.3SP dicetell.V.3S.PRES estothis.PRON.DEM.NT.SG ?
  how do you this?
751CARia (.) cultureE .
  iayes.ADV cultureculture.N.SG .
  yes, culture.
752PIL+, yn [/] yn [/] yn colli yn_dydy ?
  ynPRT ynPRT ynPRT collilose.V.INFIN yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  dwindles, doesn't it?
753PILohCS na mae rhaid i fi +/.
  ohoh.IM nano.ADV maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  oh no I have to...
754CARond mae GaimanCS yn dda yn_dydy efo xxx .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES Gaimanname ynPRT ddagood.ADJ+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG efowith.PREP .
  but the Gaiman is good, isn't it, with
755PIL+< yndy (.) ohCS mae GaimanCS yn +...
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ohoh.IM maebe.V.3S.PRES Gaimanname ynPRT .
  yes, oh the Gaiman is...
756CARyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it is.
757PILnhw sy (y)n (gw)neud jyst yr eisteddfod yn TrelewCS ynde achos (.) fan hyn mae (y)r (.) mwy o Gymraeg [/] (.) yn y GaimanCS (.) mwy o Gymraeg .
  nhwthey.PRON.3P sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gwneudmake.V.INFIN jystjust.ADV yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ynin.PREP Trelewname yndeisn't_it.IM achosbecause.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  it's them that only do the Eisteddfod in Trelew, isn't it because... here there's more Welsh, more Welsh.
758CARia wel ma(e) [/] mae (y)r cultureE wedi (.) mynd fewn i (y)r uh LatinE hefyd yn_dydy .
  iayes.ADV welwell.IM maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cultureculture.N.SG wediafter.PREP myndgo.V.INFIN fewnin.PREP+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM LatinLatin.N.SG hefydalso.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  yes well, the culture's also merged with the latin, hasn't it?
759PILyndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, it has, yes.
760CAR+< maen nhw (.) neu maen nhw wedi dod fewn i (y)r Cymry ynde .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P neuor.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP dodcome.V.INFIN fewnin.PREP+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL yndeisn't_it.IM .
  or they've merged with the Welsh.
761PILyndy yndy ie .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH ieyes.ADV .
  yes yes.
762CAR+< fel (y)na mae (h)i .
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  that's the way it is.
763PILond uh uh (.) (dy)na fo erbyn hyn +...
  ondbut.CONJ uher.IM uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP .
  but er, that's the way it is by now.
764CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
765PIL+, gallwn ni fod yn ddiolchgar bod (.) ni (we)di cael mam a tad fel dan ni (we)di cael i cael ein dysgu ni .
  gallwnbe_able.V.1P.IMPER niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG fellike.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P dysguteach.V.INFIN niwe.PRON.1P .
  we can be thankful that we've had a mother and father like we've had to teach us.
766CAR+< ohCS dw i (y)n dweud o_hyd .
  ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dweudsay.V.INFIN o_hydalways.ADV .
  oh, I say it all the time.
767CARmam a tad heb eu gwell ohCS dearE meE .
  mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG hebwithout.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P gwellbetter.ADJ.COMP ohoh.IM deardear.ADJ meme.PRON.OBJ.1S .
  a mother and father without... oh, dear me.
768PILdysgu ti yn barchus (.) yn barchus .
  dysguteach.V.INFIN tiyou.PRON.2S ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM .
  teach you to be polite, polite.
769CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
770PILoedd rhaid i ni parchu pawb .
  oeddbe.V.3S.IMPERF rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P parchurespect.V.INFIN pawbeveryone.PRON .
  we had to respect everybody.
771CARbob parch iddyn nhw .
  bobeach.PREQ+SM parchrespect.N.M.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  huge respect to them.
772PIL+< b(ob) bob ia .
  bobeach.PREQ+SM bobeach.PREQ+SM iayes.ADV .
  huge yes.
773PILdan ni (we)di &m mae [/] mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar iddyn nhw .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  we've... we have to be grateful to them.
774PILum wnaeth Cymru +...
  umum.IM wnaethdo.V.3S.PAST+SM CymruWales.N.F.SG.PLACE .
  Wales...
775PILa lot o bobl oedd yma (h)efyd yn [//] yn yn trio eu gorau i &i codi (ei)n ysbryd ni (.) fel (..) Parch IagoCS (.) IagoCS uh (..) VaughanCS ynde .
  aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ymahere.ADV hefydalso.ADV ynPRT ynPRT ynPRT triotry.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP codilift.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P ysbrydspirit.N.M.SG niwe.PRON.1P fellike.CONJ Parchname Iagoname Iagoname uher.IM Vaughanname yndeisn't_it.IM .
  and a lot of people who were here as well, tried their best to lift our spirits, like Reverend Iago Vaughan.
776PILoedd o (y)n helpu (.) mwy nag oedd o gallu (..) ar y bobl .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT helpuhelp.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP nagthan.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S gallube_able.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM .
  he helped people more than he could.
777CARwel beth fuodd yn dda bod mister LewisCS a (.) C_W_JonesCS y pregethwyr cyntaf wedi aros cyhyd yma ynde .
  welwell.IM bethwhat.INT fuoddbe.V.3S.PAST+SM ynPRT ddagood.ADJ+SM bodbe.V.INFIN mistermr.N.M.SG Lewisname aand.CONJ C_W_Jonesname ythe.DET.DEF pregethwyrpreachers.N.M.PL cyntaffirst.ORD wediafter.PREP aroswait.V.INFIN cyhydas long.ADJ ymahere.ADV yndeisn't_it.IM .
  well, what was good is that Mr Lewis and C W Jones, the first preacher stayed this long, eh?
778PIL+< ia (.) C_W_Jo(nes)CS .
  iayes.ADV C_W_Jonesname .
  yes C W Jo-.
779PILyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes they are.
780CARia fuon nhw (y)n gefn i (y)r (.) hen bobl yn doe(dden) ?
  iayes.ADV fuonbe.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT gefnback.N.M.SG+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG ?
  yes they were a shoulder for the old settlers, weren't they?
781PIL+< ohCS <fuon nhw> [/] fuon nhw (.) oedd .
  ohoh.IM fuonbe.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P fuonbe.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF .
  oh they were, they were yes.
782CARneu (.) be fuasai heb y capeli a xxx ?
  neuor.CONJ bewhat.INT fuasaibe.V.3S.PLUPERF+SM hebwithout.PREP ythe.DET.DEF capelichapels.N.M.PL aand.CONJ ?
  or... what would it be like without the chapels and...?
783PIL+< na na (bua)sai ddim_byd yma &s [//] fysa ddim_byd .
  nano.ADV naPRT.NEG buasaibe.V.3S.PLUPERF ddim_bydnothing.ADV+SM ymahere.ADV fysafinger.V.3S.PRES+SM ddim_bydnothing.ADV+SM .
  no there wouldn't be anything here, nothing.
784PILonibai &k y capel (bua)sai ddim_byd yma .
  onibaiunless.CONJ ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG buasaibe.V.3S.PLUPERF ddim_bydnothing.ADV+SM ymahere.ADV .
  if it weren't for the chapel, there wouldn't be anything here.
785PILdyna lle oedden ni (y)n hel at ein_gilydd .
  dynathat_is.ADV llewhere.INT oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT helcollect.V.INFIN atto.PREP ein_gilyddeach_other.PRON.1P .
  that's where we all got together.
786CAR+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
787CAR+< lle oedden nhw (y)n codi ni .
  llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT codilift.V.INFIN niwe.PRON.1P .
  where they raised us.
788PILie .
  ieyes.ADV .
  yes.
789CARtrio bod yn barchus beth_bynnag .
  triotry.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM beth_bynnaganyway.ADV .
  trying to be respectful anyway.
790PIL+< ia ro(edde)n ni (we)di cael (ei)n .
  iayes.ADV roeddenbe.V.3P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P .
  yes, we were...
791PILie dan ni (we)di cael ein codi fan (y)na .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P codilift.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  yes we were raised there.
792CARia .
  iayes.ADV .
  yes.
793PILia .
  iayes.ADV .
  yes.
794PIL(d)oedd ddim lle arall .
  doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG ddimnot.ADV+SM lleplace.N.M.SG arallother.ADJ .
  there was nowhere else.
795PILia (.) a wedyn uh mae (y)n rhaid i ni fod yn ddiolchgar (..) mm +...
  iayes.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM mmmm.IM .
  yeah so, er... we have to be grateful.
796PILxxx [=! whispers] .
  .
  

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.