PATAGONIA - Patagonia3
Word frequency for speaker CAR

Words with language tag: cym (2231)

yn (PRT) [174], yr (the.DET.DEF) [78], a (and.CONJ) [70], mae (be.V.3S.PRES) [70], ia (yes.ADV) [68], i (I.PRON.1S) [54], nhw (they.PRON.3P) [47], ni (we.PRON.1P) [39], y (the.DET.DEF) [38], oedd (be.V.3S.IMPERF) [37], i (to.PREP) [35], yn (in.PREP) [32], wel (well.IM) [30], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [30], ond (but.CONJ) [29], uh (er.IM) [29], ie (yes.ADV) [28], wedi (after.PREP) [27], o (of.PREP) [26], dw (be.V.1S.PRES) [24], o (he.PRON.M.3S) [22], ac (and.CONJ) [18], bod (be.V.INFIN) [18], mynd (go.V.INFIN) [18], hi (she.PRON.F.3S) [17], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [17], dod (come.V.INFIN) [16], um (um.IM) [16], wedyn (afterwards.ADV) [16], ar (on.PREP) [14], dyna (that_is.ADV) [14], fo (he.PRON.M.3S) [13], hen (old.ADJ) [13], oedden (be.V.3P.IMPERF) [13], ddim (not.ADV+SM) [12], efo (with.PREP) [12], drosodd (over.ADV+SM) [11], oedden (be.V.1P.IMPERF) [11], wlad (country.N.F.SG+SM) [11], yma (here.ADV) [11], yna (there.ADV) [11], ysgol (school.N.F.SG) [11], fferm (farm.N.F.SG) [10], licio (like.V.INFIN) [10], pan (when.CONJ) [10], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [10], dan (be.V.1P.PRES) [9], maen (be.V.3P.PRES) [9], un (one.NUM) [9], ynde (isn't_it.IM) [9], achos (because.CONJ) [8], fel (like.CONJ) [8], hefyd (also.ADV) [8], iawn (very.ADV) [8], bobl (people.N.F.SG+SM) [7], dim (not.ADV) [7], fan (place.N.MF.SG+SM) [7], fy (my.ADJ.POSS.1S) [7], gweld (see.V.INFIN) [7], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [7], mm (mm.IM) [7], nawr (now.ADV) [7], ydy (be.V.3S.PRES) [7], â (with.PREP) [6], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [6], gweithio (work.V.INFIN) [6], neu (or.CONJ) [6], o (from.PREP) [6], sy (be.V.3S.PRES.REL) [6], taid (grandfather.N.M.SG) [6], teimlo (feel.V.INFIN) [6], amser (time.N.M.SG) [5], bach (small.ADJ) [5], byw (live.V.INFIN) [5], cael (get.V.INFIN) [5], camlesi (canal.N.F.PL) [5], codi (lift.V.INFIN) [5], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [5], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [5], falch (proud.ADJ+SM) [5], fynd (go.V.INFIN+SM) [5], gwaith (work.N.M.SG) [5], mi (PRT.AFF) [5], modd (means.N.M.SG) [5], mor (so.ADV) [5], na (no.ADV) [5], nain (grandmother.N.F.SG) [5], rhywun (someone.N.M.SG) [5], sir (county.N.F.SG) [5], te (tea.N.M.SG) [5], wrth (by.PREP) [5], yno (there.ADV) [5], canu (sing.V.INFIN) [4], capel (chapel.N.M.SG) [4], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [4], ein (our.ADJ.POSS.1P) [4], enw (name.N.M.SG) [4], eu (their.ADJ.POSS.3P) [4], fi (I.PRON.1S+SM) [4], fues (be.V.1S.PAST+SM) [4], ganolraddol (intermediate.ADJ+SM) [4], gefn (back.N.M.SG+SM) [4], glawio (rain.V.INFIN) [4], gorsedd (Gorsedd.N.F.SG) [4], hyfryd (delightful.ADJ) [4], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [4], i_gyd (all.ADJ) [4], mam (mother.N.F.SG) [4], mister (mr.N.M.SG) [4], ofnadwy (terrible.ADJ) [4], Saesneg (English.N.F.SG) [4], teulu (family.N.M.SG) [4], un_deg (ten.NUM) [4], wneud (make.V.INFIN+SM) [4], adeg (time.N.F.SG) [3], anti (aunt.N.F.SG) [3], ar_ôl (after.PREP) [3], bell (far.ADJ+SM) [3], beth (what.INT) [3], beth_bynnag (anyway.ADV) [3], blant (child.N.M.PL+SM) [3], bob (each.PREQ+SM) [3], brysur (busy.ADJ+SM) [3], capeli (chapels.N.M.PL) [3], cofio (remember.V.INFIN) [3], daith (journey.N.F.SG+SM) [3], dda (good.ADJ+SM) [3], ddwy (two.NUM.F+SM) [3], deud (say.V.INFIN) [3], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [3], dim_ond (only.ADV) [3], dydd (day.N.M.SG) [3], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [3], galed (hard.ADJ+SM) [3], galw (call.V.INFIN) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], gorffen (complete.V.INFIN) [3], gwneud (make.V.INFIN) [3], gyda (with.PREP) [3], lle (where.INT) [3], llwch (dust.N.M.SG) [3], methu (fail.V.INFIN) [3], newid (change.V.INFIN) [3], o_hyd (always.ADV) [3], parch (respect.N.M.SG) [3], pedwar (four.NUM.M) [3], pethau (things.N.M.PL) [3], popeth (everything.N.M.SG) [3], pryd (when.INT) [3], saer (carpenter.N.M.SG) [3], wahanol (different.ADJ+SM) [3], wrth_gwrs (of_course.ADV) [3], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [3], agos (near.ADJ) [2], altro (alter.V.INFIN) [2], arall (other.ADJ) [2], ar_gyfer (for.PREP) [2], at (to.PREP) [2], barchus (respectful.ADJ+SM) [2], be (what.INT) [2], biti (pity.N.M.SG+SM) [2], blwc (pluck.N.M.SG+SM) [2], buaswn (be.V.1S.PLUPERF) [2], bydd (be.V.3S.FUT) [2], cadw (keep.V.INFIN) [2], cant (hundred.N.M.SG) [2], cartre (home.N.M.SG) [2], ceffyl (horse.N.M.SG) [2], credu (believe.V.INFIN) [2], cwrdd (meeting.N.M.SG) [2], cylch (circle.N.M.SG) [2], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [2], cyn (before.PREP) [2], cystadleuol (competitive.ADJ) [2], dada (Daddy.N.M.SG) [2], dau (two.NUM.M) [2], ddau (two.NUM.M+SM) [2], ddeud (say.V.INFIN+SM) [2], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [2], ddod (come.V.INFIN+SM) [2], dechrau (begin.V.INFIN) [2], do (yes.ADV.PAST) [2], dyddiau (day.N.M.PL) [2], dysgu (teach.V.INFIN) [2], e (he.PRON.M.3S) [2], eto (again.ADV) [2], farwodd (die.V.3S.PAST+SM) [2], ferch (girl.N.F.SG+SM) [2], fewn (in.PREP+SM) [2], fory (tomorrow.ADV) [2], fuon (be.V.3P.PAST+SM) [2], fynwent (graveyard.N.F.SG+SM) [2], gallu (be_able.V.INFIN) [2], ganu (sing.V.INFIN+SM) [2], gartre (home.N.M.SG+SM) [2], gefais (get.V.1S.PAST+SM) [2], gen (with.PREP) [2], Gwener (Friday.N.F.SG) [2], gwynt (wind.N.M.SG) [2], gyfforddus (comfortable.ADJ+SM) [2], gymaint (so much.ADJ+SM) [2], gymanfa (assembly.N.F.SG+SM) [2], heb (without.PREP) [2], hedfan (fly.V.INFIN) [2], helpu (help.V.INFIN) [2], hir (long.ADJ) [2], hunan (self.PRON.SG) [2], hwylus (convenient.ADJ) [2], iawn (OK.ADV) [2], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [2], ifanc (young.ADJ) [2], llai (smaller.ADJ.COMP) [2], lot (lot.QUAN) [2], marwolaeth (death.N.F.SG) [2], meddwl (think.V.INFIN) [2], mefus (strawberries.N.F.PL) [2], mewn (in.PREP) [2], mherthnasau (relations.N.F.PL+NM) [2], mil (thousand.N.F.SG) [2], misus (Mrs.N.F.SG) [2], mwy (more.ADJ.COMP) [2], naw (nine.NUM) [2], neis (nice.ADJ) [2], nhad (father.N.M.SG+NM) [2], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [2], oed (age.N.M.SG) [2], oedden (be.V.13P.IMPERF) [2], oglau (smell.N.M.PL) [2], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [2], peth (thing.N.M.SG) [2], plant (child.N.M.PL) [2], pob (each.PREQ) [2], pump (five.NUM) [2], rhagor (more.QUAN) [2], rhewi (freeze.V.INFIN) [2], rhoid (give.V.INFIN) [2], roi (give.V.INFIN+SM) [2], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [2], rywun (someone.N.M.SG+SM) [2], sbesial (special.ADJ) [2], stydio (study.V.INFIN) [2], tad (father.N.M.SG) [2], ti (you.PRON.2S) [2], tri (three.NUM.M) [2], tri_deg (thirty.NUM) [2], tro (turn.N.M.SG) [2], tysa (be.V.3S.PLUPERF.HYP) [2], Urdd (Urdd.N.F.SG) [2], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [2], wyt (be.V.2S.PRES) [2], wyth (eight.NUM) [2], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [2], yng (my.ADJ.POSS.1S) [2], yn_ôl (back.ADV) [2], adra (homewards.ADV) [1], adref (homewards.ADV) [1], adrodd (recite.V.INFIN) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], ail (second.ORD) [1], allan (out.ADV) [1], am (for.PREP) [1], ardal (region.N.F.SG) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arglwydd (lord.N.M.SG) [1], arhoson (wait.V.3P.PAST) [1], aros (wait.V.INFIN) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], bachgen (boy.N.M.SG) [1], bag (bag.N.M.SG) [1], baith (prairie.N.M.SG+SM) [1], bargen (bargain.N.F.SG) [1], beic (bike.N.M.SG) [1], bellach (far.ADJ.COMP+SM) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], bendigedig (wonderful.ADJ) [1], berchen (owner.N.M.SG+SM) [1], berffaith (perfect.ADJ+SM) [1], berthnasau (relations.N.F.PL+SM) [1], beryg (danger.N.M.SG+SM) [1], blinedig (tiring.ADJ) [1], blino (tire.V.INFIN) [1], blynedd (years.N.F.PL) [1], bore (morning.N.M.SG) [1], brif (principal.PREQ+SM) [1], byswn (finger.V.1S.IMPERF) [1], cadeiriau (chairs.N.F.PL) [1], cân (song.N.F.SG) [1], car (car.N.M.SG) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], chwe (six.NUM) [1], chwech (six.NUM) [1], clywed (hear.V.INFIN) [1], côr (choir.N.M.SG) [1], croesawu (welcome.V.INFIN) [1], cyhyd (as long.ADJ) [1], cymeryd (take.V.INFIN) [1], Cymreig (Welsh.ADJ) [1], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [1], cynradd (primary.ADJ) [1], cyntaf (first.ORD) [1], daeson (come.V.3P.PAST) [1], daid (grandfather.N.M.SG+SM) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dan (until.PREP+SM.[or].under.PREP.[or].be.V.1P.PRES) [1], darllen (read.V.INFIN) [1], daw (come.V.3S.PRES) [1], dawel (quiet.ADJ+SM) [1], ddiflas (annoying.ADJ+SM) [1], ddrud (expensive.ADJ+SM) [1], ddylai (ought_to.V.3S.IMPERF+SM) [1], ddysgais (teach.V.1S.PAST+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], deall (understand.V.INFIN) [1], debyg (similar.ADJ+SM) [1], deg (ten.NUM) [1], di (you.PRON.2S+SM) [1], digon (enough.QUAN) [1], dim_byd (nothing.ADV) [1], diwetha (last.ADJ) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], doedden (be.V.3P.IMPERF.NEG) [1], dorrodd (break.V.3S.PAST+SM) [1], dosbarthiadau (classes.N.M.PL) [1], draw (yonder.ADV) [1], dros (over.PREP+SM) [1], drostyn (over_them.PREP+PRON.3P+SM) [1], drwy (through.PREP+SM) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dŵr (water.N.M.SG) [1], dyddiol (daily.ADJ) [1], dyffryn (valley.N.M.SG) [1], dyn (man.N.M.SG) [1], edmygu (admire.V.INFIN) [1], efeilliaid (twin.N.M.PL+SM) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [1], eithriadol (exceptional.ADJ) [1], er (er.IM) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], fagu (rear.V.INFIN+SM) [1], faint (size.N.M.SG+SM) [1], fam (mother.N.F.SG+SM) [1], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [1], fawr (big.ADJ+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], felly (so.ADV) [1], ffarm (farm.N.F.SG) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], ffordd (way.N.F.SG) [1], ffrindiau (friends.N.M.PL) [1], ffrwythau (fruits.N.M.PL) [1], ffyrdd (way.N.M.PL) [1], flinedig (tiring.ADJ+SM) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [1], fu (be.V.3S.PAST+SM) [1], fuasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [1], fydden (be.V.3P.COND+SM) [1], fysa (finger.V.3S.PRES+SM) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], gadael (leave.V.INFIN) [1], gael (get.V.INFIN+SM) [1], gair (word.N.M.SG) [1], gân (song.N.F.SG+SM) [1], gartrefol (homely.ADJ+SM) [1], gas (gas.N.M.SG) [1], glaw (rain.N.M.SG) [1], gormod (too_much.QUANT) [1], greadures (creature.N.F.SG+SM) [1], grwpiau (groups.N.M.PL) [1], gryf (strong.ADJ+SM) [1], gwahanol (different.ADJ) [1], gweddi (prayer.N.M.SG) [1], gwell (better.ADJ.COMP) [1], gwisgo (dress.V.INFIN) [1], gyd (joint.ADJ+SM) [1], gylch (circle.N.M.SG+SM) [1], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], haeddu (deserve.V.INFIN) [1], hanner (half.N.M.SG) [1], hel (collect.V.INFIN) [1], henaf (old.ADJ.SUP) [1], hogan (girl.N.F.SG) [1], hôl (track.N.M.SG+H) [1], hunain (self.PRON.PL) [1], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [1], hynny (that.PRON.DEM.SP) [1], ieuenctid (youth.N.M.SG) [1], i_fewn (in.PREP) [1], i_lawr (down.ADV) [1], Indiaid (name) [1], isio (want.N.M.SG) [1], jam (jam.N.M.SG) [1], lawer (many.QUAN+SM) [1], llall (other.PRON) [1], llawer (many.QUAN) [1], llawn (full.ADJ) [1], llety (lodging.N.M.SG) [1], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [1], man (place.N.MF.SG) [1], mawr (big.ADJ) [1], meddai (say.V.3S.IMPERF) [1], meddwl (think.V.2S.IMPER) [1], merch (girl.N.F.SG) [1], mis (month.N.M.SG) [1], morwyr (sailor.N.M.PL) [1], mynydd (mountain.N.M.SG) [1], mynyddoedd (mountains.N.M.PL) [1], na (PRT.NEG) [1], nabod (know_someone.V.INFIN) [1], nac (PRT.NEG) [1], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [1], nadyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], naethon (do.V.3P.PAST) [1], ngeni (be_born.V.INFIN+NM) [1], Nghymru (Wales.N.F.SG.PLACE+NM) [1], nos (night.N.F.SG) [1], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [1], offis (office.N.F.SG) [1], oparesion (operation.N.M.SG) [1], os (if.CONJ) [1], pa (which.ADJ) [1], pac (pack.N.M.SG) [1], parchu (respect.V.INFIN) [1], pasio (pass.V.INFIN) [1], pawb (everyone.PRON) [1], pennod (chapter.N.F.SG) [1], plên (aeroplane.N.M.SG) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], pregethwr (preacher.N.M.SG) [1], pregethwyr (preachers.N.M.PL) [1], pres (money.N.M.SG) [1], prif (principal.PREQ) [1], proffeswrs (professor.N.M.PL) [1], radio (radio.N.M.SG) [1], rhai (some.PRON) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rhaw (spade.N.F.SG) [1], rheini (those.PRON) [1], rhy (too.ADJ) [1], rhyfel (war.N.MF.SG) [1], roedden (be.V.3P.IMPERF) [1], ry (too.ADJ+SM) [1], rywbryd (at_some_stage.ADV+SM) [1], rywdro (some_time.ADV+SM) [1], Sara_Mary (name) [1], siarad (talk.V.INFIN) [1], sipsiwns (gypsies.N.M.PL) [1], stopio (stop.V.INFIN) [1], tair (three.NUM.F) [1], tarten (tart.N.F.SG) [1], teisennod (cake.N.F.PL) [1], telefision (television.N.M.SG) [1], tlws (pretty.ADJ) [1], trethi (taxes.N.F.PL) [1], trio (try.V.INFIN) [1], trwy (through.PREP) [1], twtsiad (touch.V.INFIN) [1], tyswn (be.V.1S.PLUPERF.HYP) [1], waith (time.N.F.SG+SM) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], wnaeson (do.V.3P.PAST+SM) [1], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [1], wraig (wife.N.F.SG+SM) [1], y (that.PRON.REL) [1], ychydig (a_little.QUAN) [1], ydan (be.V.1P.PRES) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], ymyl (edge.N.F.SG) [1], yncl (uncle.N.M.SG) [1], yndo (didn't_it.IM) [1], yr (that.PRON.REL) [1],

Words with language tag: cym&spa (103)

oh (oh.IM) [20], ah (ah.IM) [5], Bryn_Gwyn (name) [5], Bethesda (name) [4], Buenos_Aires (name) [4], Treuddyn (name) [4], Gaiman (name) [3], Griffiths (name) [3], Rhiwlas (name) [3], Alan (name) [2], Alun (name) [2], Bethel (name) [2], Catherine (name) [2], Córdoba (name) [2], Haf_Owen (name) [2], Helena (name) [2], Talsarn (name) [2], Aberaeron (name) [1], Aberteifi (name) [1], Alaw (name) [1], Alun_Huws (name) [1], Bethan_Dafydd (name) [1], Branwen (name) [1], Bron_y_Gan (name) [1], Buenos (name) [1], Camwy (name) [1], Carys_James (name) [1], Comodoro (name) [1], C_W_Jones (name) [1], Dolafon (name) [1], Esquel (name) [1], Fangor (name) [1], Fflint (name) [1], Huws (name) [1], Lewis (name) [1], Mali (name) [1], Mared (name) [1], Myfi (name) [1], Nesta (name) [1], Nia (name) [1], Patagonia (name) [1], Rhian (name) [1], Robert_Owen_Jones (name) [1], Sion (name) [1], Sioned_Jones (name) [1], Sion_Tomos (name) [1], Sir_Aberteifi (name) [1], Soar (name) [1], Talysarn (name) [1], Tregaron (name) [1], Trelew (name) [1], Tŷ_yr_Halen (name) [1], Wladfa (name) [1],

Words with language tag: eng (14)

culture (culture.N.SG) [2], governor (governor.N.SG) [2], dear (dear.ADJ) [1], engineers (engineer.N.PL) [1], five (five.NUM) [1], Latin (Latin.N.SG) [1], me (me.PRON.OBJ.1S) [1], medicine (medicine.N.SG) [1], mini (mini.ADJ) [1], office (office.N.SG) [1], tarts (tart.N.PL) [1], thirty (thirty.NUM) [1],

Words with language tag: spa (5)

bueno (well.E) [2], computación (computation.N.F.SG) [2], álgebra (algebra.N.F.SG) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.